Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej dla pracowników MPO Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/30/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

631810-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (część 1 oraz część 2)

SIWZ część 1 SIWZ część 2

Załączniki w wersji edytowalnej

Załączniki edytowalne

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

540268413-N-2019

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ II

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ II

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia