Zakup wraz z dostawą olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla taboru samochodowego M.P.O. Sp. z o.o. Stacji Paliw M.P.O. Sp. z o.o. oraz Stacji Obsługi Klientów Zewnętrznych

Ogłoszenie o zamówieniu

504609-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_32_2017