Założenie pasa zieleni izolacyjnej poprzez nasadzenie drzew i krzewów

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik_1_b_1_do_SIWZ Załącznik_1_b_2_do_SIWZ Załącznik_1_c_do_SIWZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia