Selektywna zbiórka odpadów

ODBIÓR ODPADÓW „U ŹRÓDŁA”

Podstawą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest odbiór odpadów „u źródła”.

Jak segregować?

Nowe przepisy wprowadzają segregację odpadów na pięć różnych frakcji, którym przyporządkowano odpowiednie kolory pojemników, lub w domach jednorodzinnych – worków.

Na tworzywa sztuczne i metal są przeznaczone żółte pojemniki. Powinny tu trafiać opakowania wykonane z plastiku – po artykułach spożywczych, ale też kosmetykach (szamponach, płynach do kąpieli, płynach do prania, tubki po paście do zębów). Ważne, aby przed wyrzuceniem opróżnić je z zawartości. Do żółtego pojemnika wyrzucamy także opakowania ze styropianu, wielomateriałowe kartony po sokach i mleku – tzw. tetra packi oraz opakowania z aluminium i żelaza np. puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny.

Do niebieskich pojemników wyrzucamy papier – m.in. tekturę, kartony i pudełka, zeszyty, gazety, książki i papier do pakowania, papier biurowy. Ważne jest, aby papier trafiający do niebieskiego pojemnika był suchy i niezatłuszczony – tylko taki nadaje się do recyklingu.

Zielony pojemnik jest przeznaczony na szkło. Wyrzucamy do niego opakowania szklane – butelki i słoiki. Nie należy tu wrzucać szkła stołowego i ceramiki (np. kubków, filiżanek, szklanek), luster, szkła zbrojonego lub hartowanego.

Do brązowego pojemnika wyrzucamy odpady bio czyli resztki jedzenia, obierki z owoców i warzyw, ogryzki, skorupki z jajek oraz fusy z kawy i herbaty. Do tego pojemnika nie powinny trafiać resztki mięsa i kości. W domach jednorodzinnych mieszkańcy mogą segregować odpady bio również do pojemnika, ale jeśli tak wybiorą, to powinni taki pojemnik zakupić lub wydzierżawić. Jeśli tego nie zrobią, to otrzymają brązowe worki.

Natomiast na odpady zmieszane jest przeznaczony czarny pojemnik. Tu wyrzucamy wszystko, co nie nadaje się do recyklingu – zużyte chusteczki jednorazowe, ręczniki papierowe, pieluchy, zatłuszczony papier, rozbite szklanki i talerze, porcelanowe kubki. W domach jednorodzinnych do czerwca 2022 r. będzie można korzystać z dotychczas stosowanego pojemnika, ale powinna się na nim pojawić naklejka z informacją o tym, że jest przeznaczony na odpady zmieszane.

Wysegregowane odpady odbierane są specjalistycznymi samochodami i transportowane  do Sortowni odpadów Barycz, gdzie powtórnie przesortowane i dzielone na odpowiednie grupy (szkło kolorowe, szkło bezbarwne, metal, plastik, papier) są prasowane, magazynowane, po czym trafiają do firm zajmujących się recyklingiem.

Terminy odbioru odpadów selektywnie zbieranych są określone w harmonogramach, zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości. Odbiór odpadów odbywa się na podstawie odrębnego harmonogramu lub na podstawie pisemnych zgłoszeń. Zgłoszenie zapotrzebowania na odbiór odpadów wielkogabarytowych należy kierować drogą elektroniczną na adres uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod nr: 12 646 23 28,  12 646 23 93,  12 646 23 95.

Odpady zielone

Worki wypełnione odpadami zielonymi odbierane są w miesiącach marzec – grudzień wg odrębnego harmonogramu. Terminy odbioru w poszczególnych dzielnicach Krakowa dostępne są także na stronie internetowej www.mpo.krakow.pl oraz w siedzibach Rad Dzielnic. Worki na odpady zielone można samodzielnie odbierać w dni robocze w siedzibach Rad Dzielnic (w godzinach urzędowania) oraz w siedzibie MPO w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (dyspozytornia w godzinach od 700 do 1500). Informacje są dostępne również pod numerem 801 084 084.

Zobacz

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW (PSZOKI)

Selektywnie zbierane odpady komunalne przyjmowane są w dwóch Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów to miejsca, w których  każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Kraków może oddać nieodpłatnie odpady problemowe, takie jak np. odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, tetrapaki).

Z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą również skorzystać przedsiębiorcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków odpłatnie zgodnie z cennikiem. Dostarczane do Punktów odpady po ich zważeniu
i zarejestrowaniu gromadzone są w odpowiednich pojemnikach i kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej partii odpady przewożone są do Zakładu demontaży odpadów wielkogabarytowych, Sortowni lub innych instalacji zajmujących się przetwarzaniem tego typu odpadów.

Lamusownia LAMUSOWNIA

ul. Nowohucka 1d
31 – 580 Kraków

tel. 12 64 62 370

e-mail: lamusownia@mpo.krakow.pl

 

Godziny otwarcia Lamusowni:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1800
w soboty w godzinach od 730 do 1530
Regulamin Lamusowni

 

PGOW (Punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych) – Barycz

ul. Krzemieniecka 40
30-694 Kraków

tel. 12 278 30 81, 12 34 00 472

e-mail: barycz@mpo.krakow.pl

 

Godziny otwarcia PGOW – Barycz
od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1800
w soboty w godzinach od 630 do 1400
Regulamin PGOW

 

„GNIAZDA” DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

3 

Selektywnie zbierane odpady komunalne można również oddawać do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych w zestawach na terenie miasta. Pojemniki te pozwalają na oddzielne zbieranie czterech rodzajów odpadów opakowaniowych: papier/tektura, metal/aluminium, szkło kolorowe i szkło białe, tworzywa sztuczne. Na terenie miasta znajduje się prawie 700 takich punktów zbierania odpadów. Punkty te nazwane popularnie „gniazdami” składają się najczęściej z czterech pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów dla około tysiąca pięciuset mieszkańców. Wszystkie odpady zebrane w tym systemie kierowane są do Sortowni odpadów Barycz, gdzie są doczyszczane i już jako „surowce wtórne” przekazywane do recyklingu.

PROGRAM „ELEKTROBRYGADA NA TELEFON”

System odbioru odpadów wielkogabarytowych, wspomagany jest programem odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego p.n. „Elektrobrygada na telefon”, w ramach którego każdy mieszkaniec Krakowa w uzgodnionym telefonicznie terminie może zgłosić potrzebę odebrania z jego mieszkania zbędnego sprzętu elektrycznego czy elektronicznego.

baner_elektrobrygada

PROGRAM „100% KORZYŚCI”

Program ten realizowany wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem – Małopolskim Oddziałem Okręgowym PCK,  umożliwia każdemu mieszkańcowi Krakowa telefoniczne zgłoszenie potrzeby odebrania w uzgodnionym terminie z jego mieszkania zbędnej odzieży używanej.


100procent

PRZETERMINOWANE LEKI

Zobacz

INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH  

Zobacz