Selektywna zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka odpadów, system dzwonowy

Dzwony Na terenie Miasta Krakowa rozstawione są  pojemniki do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych pozwalające na oddzielne zbieranie czterech rodzajów odpadów opakowaniowych; papier/tektura, metal/aluminium, szkło kolorowe i szkło białe, tworzywa sztuczne. Na terenie miasta znajduje się około 600 takich punktów zbierania odpadów. Punkty te nazwane popularnie „Gniazda” składają się najczęściej z czterech pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów dla około tysiąca pięciuset mieszkańców. Wszystkie odpady zebrane w tym systemie kierowane są do Sortowni odpadów Barycz, gdzie są doczyszczane i już jako „surowce wtórne przekazywane” do recyklingu.

Właścicielem pojemników jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. na mocy zawartego porozumienia przejęło zadania związane z wykonywaniem selektywnej zbiórki w tym systemie.

Selektywna zbiórka odpadów, system żółtego worka i pojemnika

Do dnia 1 lipca 2013 roku usługa odbioru segregowanych odpadów w systemie żółty pojemnik i żółty worek dedykowana jest dla klientów naszej Firmy z Gminy Miejskiej Kraków. Odbiór posegregowanych odpadów od klientów indywidualnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych realizowany jest w ramach zintegrowanej umowy na odbiór odpadów komunalnych. Odbywa się w workach 120l w kolorze żółtym, oraz pojemnikach 120l, 240l, 1,1m³, 7m³ również w kolorze żółtym.
Dla firm i instytucji usługa realizowana jest w ramach dodatkowej umowy. Wysegregowane odpady odbierane są specjalistycznymi samochodami i transportowane  do sortowni przy kompleksie ekologicznym Barycz, gdzie powtórnie przesortowane i dzielone na odpowiednie grupy (szkło kolorowe, szkło bezbarwne, metal, plastik, papier) są prasowane, magazynowane, po czym trafiają do firm zajmujących się recyklingiem. Termin odbioru „żółtego worka” jest ściśle określony harmonogramem wywozowym, natomiast termin  odbioru żółtego pojemnika jest ustalany indywidualnie z właścicielem lub zarządcą nieruchomości wg. określonych potrzeb przez zamawiającego.

Po wejściu w życie ustawy tj. po 1 lipca 2013 roku odpady takie jak  papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło selektywnie zbierane przez mieszkańców naszej Gminy będą odbierane w systemie żółtego worka w przypadku zabudowy jednorodzinnej i pojemnika żółtego pojemnika  i zielonego na szkło w przypadku zabudowy wielorodzinnej.
Terminy odbioru tych odpadów określone są w załącznikach do Uchwały Nr LXIII/918/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku. W przypadku zabudowy jednorodzinnej odpady te będą odbierane z częstotliwością raz na miesiąc, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej raz na tydzień.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOKI)
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów to miejsca, w których  każdy mieszkaniec Miasta Krakowa może oddać nieodpłatnie odpady problemowe, takie jak odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, tetrapaki).
Z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów  mogą również skorzystać przedsiębiorcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków odpłatnie zgodnie z cennikiem.
Dostarczane do Punktów odpady po ich zważeniu i zarejestrowaniu gromadzone są w odpowiednich pojemnikach i kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej partii odpady przewożone są do Zakładu odpadów wielkogabarytowych, sortowni lub innych instalacji zajmujących się przetwarzaniem tego typu odpadów .

Aktualnie w Krakowie udostępnione są dwa takie punkty:

LamusowniaLAMUSOWNIA
adres: 31 – 580 Kraków, ul. Nowohucka 1d,
tel. 12 64 62 370
e-mail: lamusownia@mpo.krakow.pl
Godziny otwarcia Lamusowni
poniedziałek – piątek: 10.00 – 18.00
sobota: 7.30 – 15.30

Punkt Gromadzenia odpadów wielkogabarytowychPGOW (Punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych)
adres: 30 -694 Kraków, ul. Krzemieniecka
tel. 12 278 30 81, 288 22 16, 288 22 17
e-mail: barycz@mpo.krakow.pl

Godziny otwarcia punktu
poniedziałek – piątek 7.00-18.00
sobota 7.00 – 14.00