Selektywna zbiórka odpadów

baner1

ODBIÓR ODPADÓW „U ŹRÓDŁA”

Podstawą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest odbiór odpadów „u źródła”.

Papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz opakowania ze szkła,

Ogólne zasady dotyczące odbioru odpadów selektywnie zbieranych są następujące:

– w zabudowie jednorodzinnej właściciele nieruchomości obowiązani są m.in. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych według następujących zasad: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe należy łącznie zbierać do żółtego worka na selektywnie zbierane odpady komunalne.

– w przypadku pozostałych rodzajów nieruchomości selektywnie zbierane odpady komunalne tj. papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe należy zbierać i gromadzić w żółtych pojemnikach, natomiast opakowania ze szkła należy zbierać i gromadzić w zielonym pojemniku typu IGLOO.

Wysegregowane odpady odbierane są specjalistycznymi samochodami i transportowane  do Sortowni odpadów Barycz, gdzie powtórnie przesortowane i dzielone na odpowiednie grupy (szkło kolorowe, szkło bezbarwne, metal, plastik, papier) są prasowane, magazynowane, po czym trafiają do firm zajmujących się recyklingiem.

Terminy odbioru odpadów selektywnie zbieranych są określone w harmonogramach, zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości. Odbiór odpadów odbywa się na podstawie odrębnego harmonogramu lub na podstawie pisemnych zgłoszeń złożonych najpóźniej w dniu poprzedzającym odbiór. Zgłoszenie zapotrzebowania na odbiór odpadów wielkogabarytowych należy kierować drogą elektroniczną na adres uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod nr: 12 646 23 28,  12 646 23 93,  12 646 23 95.

Odpady zielone

Worki wypełnione odpadami zielonymi odbierane są w miesiącach marzec – grudzień wg odrębnego harmonogramu. Terminy odbioru w poszczególnych dzielnicach Krakowa dostępne są także na stronie internetowej www.mpo.krakow.pl oraz w siedzibach Rad Dzielnic. Worki na odpady zielone można samodzielnie odbierać w dni robocze w siedzibach Rad Dzielnic (w godzinach urzędowania) oraz w siedzibie MPO w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (dyspozytornia w godzinach od 700 do 1500). Informacje są dostępne również pod numerem 801 084 084.

Zobacz

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW (PSZOKI)

Selektywnie zbierane odpady komunalne przyjmowane są w dwóch Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów to miejsca, w których  każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Kraków może oddać nieodpłatnie odpady problemowe, takie jak np. odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, tetrapaki).

Z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą również skorzystać przedsiębiorcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków odpłatnie zgodnie z cennikiem. Dostarczane do Punktów odpady po ich zważeniu
i zarejestrowaniu gromadzone są w odpowiednich pojemnikach i kontenerach. Po zebraniu odpowiedniej partii odpady przewożone są do Zakładu demontaży odpadów wielkogabarytowych, Sortowni lub innych instalacji zajmujących się przetwarzaniem tego typu odpadów.

Lamusownia LAMUSOWNIA

ul. Nowohucka 1d
31 – 580 Kraków

tel. 12 64 62 370

e-mail: lamusownia@mpo.krakow.pl

 

Godziny otwarcia Lamusowni:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1800
w soboty w godzinach od 730 do 1530
Regulamin Lamusowni

 

PGOW (Punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych) – Barycz

ul. Krzemieniecka 40
30-694 Kraków

tel. 12 278 30 81, 12 34 00 472

e-mail: barycz@mpo.krakow.pl

 

Godziny otwarcia PGOW – Barycz
od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1800
w soboty w godzinach od 630 do 1400
Regulamin PGOW

 

„GNIAZDA” DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

3 

Selektywnie zbierane odpady komunalne można również oddawać do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów rozstawionych w zestawach na terenie miasta. Pojemniki te pozwalają na oddzielne zbieranie czterech rodzajów odpadów opakowaniowych: papier/tektura, metal/aluminium, szkło kolorowe i szkło białe, tworzywa sztuczne. Na terenie miasta znajduje się prawie 700 takich punktów zbierania odpadów. Punkty te nazwane popularnie „gniazdami” składają się najczęściej z czterech pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów dla około tysiąca pięciuset mieszkańców. Wszystkie odpady zebrane w tym systemie kierowane są do Sortowni odpadów Barycz, gdzie są doczyszczane i już jako „surowce wtórne” przekazywane do recyklingu.

PROGRAM „ELEKTROBRYGADA NA TELEFON”

System odbioru odpadów wielkogabarytowych, wspomagany jest programem odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego p.n. „Elektrobrygada na telefon”, w ramach którego każdy mieszkaniec Krakowa w uzgodnionym telefonicznie terminie może zgłosić potrzebę odebrania z jego mieszkania zbędnego sprzętu elektrycznego czy elektronicznego.

baner_elektrobrygada

PROGRAM „100% KORZYŚCI”

Program ten realizowany wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem – Małopolskim Oddziałem Okręgowym PCK,  umożliwia każdemu mieszkańcowi Krakowa telefoniczne zgłoszenie potrzeby odebrania w uzgodnionym terminie z jego mieszkania zbędnej odzieży używanej.


100procent

PRZETERMINOWANE LEKI

Zobacz

INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH  

Zobacz