Zagospodarowanie odpadów

IMG_3063Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie zarządza i eksploatuje instalacje przetwarzania (zagospodarowania) odpadów komunalnych. Wszystkie te instalacje zostały ujęte w Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Małopolskiego, a trzy z nich uzyskały  status Instalacji Regionalnej.

INSTALACJE  REGIONALNE:

1)      Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania  odpadów komunalnych

2)      Kontenerowa kompostownia odpadów zielonych

3)      Składowisko odpadów komunalnych Barycz

INSTALACJE INNE  (nie wymagające statusu instalacji regionalnej)   

1)      Sortownia odpadów komunalnych Barycz

2)      Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych

3)      Instalacja do pozyskiwania i wytwarzania energii elektrycznej z biogazu

PUNKTY  SELEKTYWNEGO   ZBIERANIA  ODPADÓW

1)      LAMUSOWNIA

2)      Punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych

Wszystkie instalacje są instalacjami nowoczesnymi, bezpiecznymi dla środowiska naturalnego i ludzi, posiadają  wymagane prawem decyzje niezbędne do ich eksploatacji.

Zlokalizowane są w dwóch miejscach Krakowa; w części południowej Krakowa przy ulicy Krzemienieckiej 40 na terenie  Dzielnicy X – Swoszowice ( cz. Soboniowice), oraz  na terenie Dzielnicy XIV – Czyżyny przy ulicy Nowohuckiej 1.

 

Sortownia odpadów komunalnych Barycz

Adres:   30 – 694 Kraków, ul. Krzemieniecka 40,

tel. (12) 278 30 81, 288 22 16, 288 22 17

e-mail: barycz@mpo.krakow.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 630 – 1800, sobota 630 – 1400

LAMUSOWNIA

Adres: 31 – 580  Kraków, ul. Nowohucka 1d,

tel. (12) 646 23 70

e-mail: utylizacja@mpo.krakow.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 1000 – 1800, sobota 730 – 1530

Punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych

Adres:    30 – 694 Kraków, ul. Krzemieniecka 40,

tel. (12) 278 30 81, 288 22 16, 288 22 17

e-mail: barycz@mpo.krakow.pl

poniedziałek-piątek 630 – 1800, sobota 630 – 1400

Decyzje,  w oparciu o które eksploatowane są instalacje  przetwarzania odpadów:

 • Decyzja – POZWOLENIE ZINTEGROWANE znak Śr.III.LK.6663-10-04 z dnia 14.12.2004 roku wydana przez Wojewodę Małopolskiego.
 • Decyzja zmieniająca  Decyzję  Pozwolenia Zintegrowanego  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak  SW.III. EP. 7673-1/10 z dnia 10.06.2010 roku.
 • Decyzja zmieniająca  Decyzję  Pozwolenia Zintegrowanego  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak  SR.III. EP. 7222.7.2012 EP z dnia 22.08.2012 roku
 • Decyzja –zatwierdzająca instrukcję eksploatacji  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak SW.III. EP.7654-9/10  z dnia 10.06. 2010 roku .
 • Decyzja –pozwolenie na wytwarzanie i odzysk poprzez kompostowanie wydana przez Wojewodę Małopolski, znak SR.II.WWi.6620-32-05 z dnia 12 lipca 2005 roku,
 • Decyzja zmieniająca Decyzję z dnia 12 lipca 2005 roku wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak SR-III.7221.11.2012.AK,
 • Decyzja pozwolenia na wytwarzanie i odzysk w sortowni odpadów komunalnych Barycz wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak GO-04.CJ.7660-32/07 z dnia 31.07.2007 roku,
 • Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 31.07.2007 roku wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak WS-06.CJ.7660-61/10 z dnia 28.01.2011 roku,
 • Decyzja pozwolenia na wytwarzanie i odzysk przesiewacz odpadów wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak WS-06.6221.1.45.2011.MW z dnia 18.07.2011 roku,
 • Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 18.07.2011 roku wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak WS-06.6221.1.15.2012.MW z dnia 12.03.2012 roku,
 • Decyzja pozwolenia na wytwarzanie i odzysk i zbieranie odpadów w zakładzie demontażu odpadów wielkogabarytowych odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wydana przez Marszałka Województwa małopolskiego, znak SW.III.JP.7650-12/10 z dnia 14.05.2010 roku,
 • Decyzja pozwolenia  na zbieranie odpadów w Zbiorczym Punkcie Gromadzenia Odpadów – LAMUSOWNI wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak WS-06.6233.30.2011.CJ z dnia 20.05.2011 roku.
 • Decyzja na zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak WS-06.6233.2.2013.AP z dnia 22.01.2013 roku

 

Cennik obowiązujący w 2014 roku