Deklaracje

Deklaracje do pobrania – 2017

Nowe deklaracje do pobrania i wydrukowania – obowiązujące od 1.01.2017 roku

DJ,DJ-A DW, DW-A, DW-B DB, DB-A, DB-B DM, DM-A, DM-B DL, DL-A DR, DR-A

 

dekil

 

 

Korekty deklaracji, dotyczące spraw danej nieruchomości do 31 grudnia 2013 roku należy składać na starych drukach, które dostępne są poniżej:

Deklaracje do pobrania i wydrukowania – obowiązujące do 31.12.2013 roku

 

W myśl nowych przepisów obowiązek składania deklaracji należy do każdego właściciela nieruchomości: właściciela domu jednorodzinnego, zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela wydzielonego lokalu – tylko w przypadku braku zarządu. Deklaracje należy składać do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, mogą być składane także w formie  elektronicznej. W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie MPO będzie uprawnione do wydania decyzji określającej wysokość opłaty. W przypadku braku uiszczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych, zostanie nałożona kara.

UCHWAŁA NR XLVII/846/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Definicja nieruchomości

Rozumienie pojęcia „nieruchomości” – dla potrzeb określenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach na właścicieli nieruchomości (a w szczególności w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – przez zarząd spółdzielni lub osoby albo podmioty profesjonalne, które sprawują zarząd nieruchomością wspólną na mocy uchwały lub umowy).

czytaj dalej

Deklaracje do pobrania – 2013

Deklaracje do pobrania i wydruku – obowiązujące do 31.12.2013 roku

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków został przyjęty uchwałą NR LXIII/917/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r., zmieniony uchwałą NR LXXI/1047/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (do pobrania)