Deklaracje 2014

Od 1 stycznia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe deklaracje oraz niższe stawki, za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, co zostało przyjęte uchwałami Rady Miasta Krakowa. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, jako zarządca nowego systemu w Krakowie, apeluje o niezwłoczne składanie nowych formularzy, które zostaną dostarczone bezpośrednio do właścicieli/zarządców nieruchomości.

Właściciele domów jednorodzinnych proszeni są o odebranie nowej deklaracji, zweryfikowanie podanych danych, podpisanie i odesłanie opłaconą kopertą na adres Zarządcy. Jeśli dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne ze stanem faktycznym, MPO Kraków poniżej zamieściło nowe wzory deklaracji, które można pobrać i wydrukować lub wypełnić on-line.

Nowe deklaracje do pobrania i wydrukowania – obowiązujące od 1.01.2014 roku

DB, DB-A DJ, DJ-A DM, DM-A DW, DW-A

 

dekil

 

 

Korekty deklaracji, dotyczące spraw danej nieruchomości do 31 grudnia 2013 roku należy składać na starych drukach, które dostępne są poniżej:

Deklaracje do pobrania i wydrukowania – obowiązujące do 31.12.2013 roku

 

W myśl nowych przepisów obowiązek składania deklaracji należy do każdego właściciela nieruchomości: właściciela domu jednorodzinnego, zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela wydzielonego lokalu – tylko w przypadku braku zarządu. Deklaracje należy składać do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, mogą być składane także w formie  elektronicznej. W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie MPO będzie uprawnione do wydania decyzji określającej wysokość opłaty. W przypadku braku uiszczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych, zostanie nałożona kara.

Definicja nieruchomości

Rozumienie pojęcia „nieruchomości” – dla potrzeb określenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach na właścicieli nieruchomości (a w szczególności w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – przez zarząd spółdzielni lub osoby albo podmioty profesjonalne, które sprawują zarząd nieruchomością wspólną na mocy uchwały lub umowy).

czytaj dalej