Deklaracje i Kalkulator

Deklaracje do pobrania – 2014

Od 1 stycznia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe deklaracje oraz niższe stawki, za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, co zostało przyjęte uchwałami Rady Miasta Krakowa. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, jako zarządca nowego systemu w Krakowie, apeluje o niezwłoczne składanie nowych formularzy, które zostaną dostarczone bezpośrednio do właścicieli/zarządców nieruchomości.

Właściciele domów jednorodzinnych proszeni są o odebranie nowej deklaracji, zweryfikowanie podanych danych, podpisanie i odesłanie opłaconą kopertą na adres Zarządcy. Jeśli dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne ze stanem faktycznym, MPO Kraków poniżej zamieściło nowe wzory deklaracji, które można pobrać i wydrukować lub wypełnić on-line.

Nowe deklaracje do pobrania i wydrukowania – obowiązujące od 1.01.2014 roku

DB, DB-A DJ, DJ-A DM, DM-A DW, DW-A

 

dekil

 

 

Korekty deklaracji, dotyczące spraw danej nieruchomości do 31 grudnia 2013 roku należy składać na starych drukach, które dostępne są poniżej:

Deklaracje do pobrania i wydrukowania – obowiązujące do 31.12.2013 roku

 

W myśl nowych przepisów obowiązek składania deklaracji należy do każdego właściciela nieruchomości: właściciela domu jednorodzinnego, zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela wydzielonego lokalu – tylko w przypadku braku zarządu. Deklaracje należy składać do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, mogą być składane także w formie  elektronicznej. W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie MPO będzie uprawnione do wydania decyzji określającej wysokość opłaty. W przypadku braku uiszczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych, zostanie nałożona kara.

Definicja nieruchomości

Rozumienie pojęcia „nieruchomości” – dla potrzeb określenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach na właścicieli nieruchomości (a w szczególności w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – przez zarząd spółdzielni lub osoby albo podmioty profesjonalne, które sprawują zarząd nieruchomością wspólną na mocy uchwały lub umowy).

czytaj dalej

Deklaracje do pobrania – 2013

Deklaracje do pobrania i wydruku – obowiązujące do 31.12.2013 roku

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków został przyjęty uchwałą NR LXIII/917/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r., zmieniony uchwałą NR LXXI/1047/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (do pobrania)

Nowy kalkulator 2014

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

Kalkulator 2013

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.