Nowe zasady odbioru odpadów

Zgodnie z przyjętą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia się dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym założeniem ustawy jest przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami, w zamian za opłatę. Opłata za odbiór odpadów będzie niższa, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dzięki zmianom w przygotowanej przez Sejm ustawie, mieszkańcy nie będą już musieli samodzielnie zawierać umów z firmami odbierającymi odpady. Zgodnie z ustaloną przez gminę opłatą, każdy jej mieszkaniec będzie płacił za odbiór śmieci, jakie wyprodukuje, w tym np. wielkogabarytowych czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinna zostać wdrożona w całości najpóźniej 1 lipca 2013 r.

nowa_a5_zasady