Pytania i odpowiedzi

Jaka jest metoda naliczania opłaty?

Ustawa dopuszcza kilka sposobów naliczania opłat, np. według:

1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości,

3. powierzchni lokalu mieszkalnego,

4. jednej ustalonej stawki od gospodarstwa domowego.

W przypadku nieruchomości, w których nie zamieszkują lokatorzy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana od ilości pojemników na odpady.

W przypadku nieruchomości, w której w części zamieszkują mieszkańcy, a części stanowi nieruchomość niezamieszkałą, a powstają na niej odpady komunalne, opłata może być naliczana w zależności od ilości pojemników na odpady.

Radni Miasta Krakowa podejmując uchwałę w dniu 13 marca 2013 roku dokonali wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od gospodarstwa domowego.

Kto  ustalał stawkę za gospodarowanie odpadami?

Stawka została ustalona przez Radę Miasta Krakowa w formie uchwały.

Czy segregując odpady mieszkańcy płacą mniej?

Tak, osoby segregujące odpady będą płacić niższą stawkę za odbiór odpadów.

Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje?

W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec nie wykonuje czynności zadeklarowanych, np. nie segreguje odpadów,  istnieje możliwość wydania decyzji o wysokości zaległości do uregulowania oraz naliczania wyższej opłaty.

Co można sfinansować z opłaty śmieciowej?

Znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach precyzyjnie wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Są to koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej Systemu

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców.

Co wchodzi w zakres opłaty?

1) Koszt odbioru i transportu odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji

2) Koszt przetworzenia odpadów zmieszanych

3) Koszt odbioru i transportu odpadów selektywnie zbieranych ( żółte worki, żółty i zielony pojemniki)

4) Koszt sortowania surowców wtórnych

5) Koszt odbioru odpadów wielkogabarytowych

6) Koszt demontażu i przetworzenia odpadów wielkogabarytowych

7) Koszt utrzymania i tworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów ( w tym kolorowe gniazda dzwonów)

Jak segregować?

Nowe przepisy wprowadzają segregację odpadów na pięć różnych frakcji, którym przyporządkowano odpowiednie kolory pojemników, lub w domach jednorodzinnych – worków.

Na tworzywa sztuczne i metal są przeznaczone żółte pojemniki. Powinny tu trafiać opakowania wykonane z plastiku – po artykułach spożywczych, ale też kosmetykach (szamponach, płynach do kąpieli, płynach do prania, tubki po paście do zębów). Ważne, aby przed wyrzuceniem opróżnić je z zawartości. Do żółtego pojemnika wyrzucamy także opakowania ze styropianu, wielomateriałowe kartony po sokach i mleku – tzw. tetra packi oraz opakowania z aluminium i żelaza np. puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny.

Do niebieskich pojemników wyrzucamy papier – m.in. tekturę, kartony i pudełka, zeszyty, gazety, książki i papier do pakowania, papier biurowy. Ważne jest, aby papier trafiający do niebieskiego pojemnika był suchy i niezatłuszczony – tylko taki nadaje się do recyklingu.

Zielony pojemnik jest przeznaczony na szkło. Wyrzucamy do niego opakowania szklane – butelki i słoiki. Nie należy tu wrzucać szkła stołowego i ceramiki (np. kubków, filiżanek, szklanek), luster, szkła zbrojonego lub hartowanego.

Do brązowego pojemnika wyrzucamy odpady bio czyli resztki jedzenia, obierki z owoców i warzyw, ogryzki, skorupki z jajek oraz fusy z kawy i herbaty. Do tego pojemnika nie powinny trafiać resztki mięsa i kości. W domach jednorodzinnych mieszkańcy mogą segregować odpady bio również do pojemnika, ale jeśli tak wybiorą, to powinni taki pojemnik zakupić lub wydzierżawić. Jeśli tego nie zrobią, to otrzymają brązowe worki.

Natomiast na odpady zmieszane jest przeznaczony czarny pojemnik. Tu wyrzucamy wszystko, co nie nadaje się do recyklingu – zużyte chusteczki jednorazowe, ręczniki papierowe, pieluchy, zatłuszczony papier, rozbite szklanki i talerze, porcelanowe kubki. W domach jednorodzinnych do czerwca 2022 r. będzie można korzystać z dotychczas stosowanego pojemnika, ale powinna się na nim pojawić naklejka z informacją o tym, że jest przeznaczony na odpady zmieszane.

W jaki sposób będą odbierane odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci?
Odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny lub elektroniczny będą odbierane z terenu posesji w przypadku zabudowy jednorodzinnej i z wyznaczonych miejsc (przy altanach śmietnikowych) w przypadku zabudowy wielorodzinnej i mieszanej. Terminy odbioru są ustalane i znane z dużym wyprzędzeniem.  Odpady należy zbierać w miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości oraz terenów do niej przyległych. W razie potrzeby w dowolnym czasie odpady wielkogabarytowe można własnym transportem nieodpłatnie oddać w  Punktach  Selektywnego Zbierania Odpadów  lub  zamówić u Zarządcy Systemu usługę odbioru odpadów wielkogabarytowych, przy czym jest to usługa płatna.
Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w ramach usługi “Elektrobrygada na telefon”.  Mieszkańcy Krakowa dzwoniąc na infolinię 801 084 084 zgłaszają chęć oddania zużytego sprzętu i ustalają z pracownikiem dogodny termin odbioru i przyjazd brygady.
Co zrobić z odpadami poremontowymi?

Odpady powstające w czasie remontu możemy gromadzić w workach, aby potem bezpiecznie dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: LAMUSOWNI przy ulicy Nowohuckiej 1 i PGOW przy ulicy Krzemienieckiej 40 i tam oddać je nieodpłatnie. Istnieje również możliwość zamówienia u Zarządcy Systemu usługi odbioru tych odpadów, przy czym jest to usługa płatna.

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi?

Odpady niebezpieczne takie jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony można nieodpłatnie oddać w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: LAMUSOWNII przy ulicy Nowohuckiej 1 lub PGOW przy ulicy Krzemienieckiej 40.

Co zrobić z odpadami zielonymi?

Odpady zielone gromadzone w workach można dostarczyć do PGOW przy ulicy Krzemienieckiej 40 przy wjeździe na  składowisko i tam oddać nieodpłatnie  lub zamówić u Zarządcy Systemu usługę odbioru tych odpadów, przy czym jest to usługa płatna. Firmy zajmujące się pielęgnacją terenów zielonych miasta zobowiązane są dostarczać  odpady zielone do kompostowni.

W terminie od 6 października do 6 grudnia 2014 roku z terenów właścicieli i zarządców nieruchomości  (jedno- i wielorodzinnych) zostaną nieodpłatnie odebrane liście, pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogródków. Liście zostaną odebrane w ramach programu “Jesienny Liść”

Jak często odbierane są odpady?

Terminy odbioru dla zabudowy jednorodzinnej:

1. Odbieranie co 2 tygodnie odpadów z pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

2. Odbieranie raz w miesiącu worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi.

3. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów wielkogabarytowych z częstotliwością określoną w harmonogramie ustalonym przez Zarządcę Systemu.

Terminy odbioru dla zabudowy wielorodzinnej:

1. Odbieranie co najmniej 2 razy w tygodniu odpadów z pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

2. Odbieranie raz w tygodniu pojemników z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi.

3. Odbieranie co najmniej 2 razy w miesiącu odpadów selektywnych ze szkła.

4. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów wielkogabarytowych z częstotliwością określoną w harmonogramie ustalonym przez Zarządcę Systemu.

Terminy odbioru dla nieruchomości niezamieszkałych:

1. Odbieranie odpadów zmieszanych częstotliwość dostosowana do potrzeb właścicieli nieruchomości.

2. Odbieranie pojemników z selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi (tworzywa sztuczne, papier, metal, opakowania wielomateriałowe), z uwzględnieniem niezbędnej częstotliwości odbioru.

3. Odbieranie pojemnika o określonej pojemności, dostosowanej do potrzeb właściciela nieruchomości (dotyczy np. gastronomii, obiektów hotelowych i handlowych, przedszkoli, żłobków, szkół, placówek opiekuńczych, stołówek dla bezdomnych), z uwzględnieniem niezbędnej częstotliwości odbioru.

WP Post Tabs