Pytania i odpowiedzi

Jaka jest metoda naliczania opłaty?

Ustawa dopuszcza kilka sposobów naliczania opłat, np. według:

1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości,

3. powierzchni lokalu mieszkalnego,

4. jednej ustalonej stawki od gospodarstwa domowego.

W przypadku nieruchomości, w których nie zamieszkują lokatorzy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana od ilości pojemników na odpady.

W przypadku nieruchomości, w której w części zamieszkują mieszkańcy, a części stanowi nieruchomość niezamieszkałą, a powstają na niej odpady komunalne, opłata może być naliczana w zależności od ilości pojemników na odpady.

Radni Miasta Krakowa podejmując uchwałę w dniu 13 marca 2013 roku dokonali wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od gospodarstwa domowego.

Kto  ustalał stawkę za gospodarowanie odpadami?

Stawka została ustalona przez Radę Miasta Krakowa w formie uchwały.

Czy segregując odpady mieszkańcy płacą mniej?

Tak, osoby segregujące odpady będą płacić niższą stawkę za odbiór odpadów.

Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje?

W przypadku stwierdzenia, że mieszkaniec nie wykonuje czynności zadeklarowanych, np. nie segreguje odpadów,  istnieje możliwość wydania decyzji o wysokości zaległości do uregulowania oraz naliczania wyższej opłaty.

Co można sfinansować z opłaty śmieciowej?

Znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach precyzyjnie wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Są to koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej Systemu

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców.

Co wchodzi w zakres opłaty?

1) Koszt odbioru i transportu odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji

2) Koszt przetworzenia odpadów zmieszanych

3) Koszt odbioru i transportu odpadów selektywnie zbieranych ( żółte worki, żółty i zielony pojemniki)

4) Koszt sortowania surowców wtórnych

5) Koszt odbioru odpadów wielkogabarytowych

6) Koszt demontażu i przetworzenia odpadów wielkogabarytowych

7) Koszt utrzymania i tworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów ( w tym kolorowe gniazda dzwonów)

Jaki rodzaj odpadów jest odbierany w ramach umowy?

1. Zmieszane odpady komunalne,

2. Selektywnie zbierane odpady komunalne: tworzywa sztuczne, papier, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe,

3. Odpady wielkogabarytowe,

4. Odpady kuchenne segregowane u źródła (dotyczy np. gastronomii, obiektów hotelowych i handlowych, przedszkoli, żłobków, szkół, placówek opiekuńczych, stołówek dla bezdomnych).

Jakie odpady należy wrzucać do żółtego worka (zabudowa jednorodzinna)?

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej do żółtego worka powinni wrzucać

papier: opakowania z papieru i tektury, gazety, książki, zeszyty, kartony i pudełka,

metal: opakowania z aluminium i żelaza np. puszki po napojach, konserwach, drobny złom
żelazny,

tworzywa sztuczne: opakowania z tworzyw sztucznych np. butelka PET, opakowania
po jogurtach, kefirach, margarynach, folie i torebki, butelki po kosmetykach, środkach
czystości oraz nakrętki z tworzyw sztucznych,

opakowania wielomateriałowe: opakowania po sokach, mleku (tzw. tetra packi),

szkło: butelki oraz słoiki.

Jakie odpady należy wrzucać do żółtego pojemnika (zabudowa wielorodzinna i mieszana)?

Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej oraz mieszanej do żółtego pojemnika powinni wrzucać

papier: opakowania z papieru i tektury, gazety, książki, zeszyty, kartony i pudełka,

metal: opakowania z aluminium i żelaza np. puszki po napojach, konserwach, drobny złom
żelazny,

tworzywa sztuczne: opakowania z tworzyw sztucznych np. butelka PET, opakowania
po jogurtach, kefirach, margarynach, folie i torebki, butelki po kosmetykach, środkach
czystości oraz nakrętki z tworzyw sztucznych,

opakowania wielomateriałowe: opakowania po sokach, mleku (tzw. tetra packi).

Jakie odpady należy wrzucać do zielonego pojemnika – igloo (zabudowa wielorodzinna i mieszana)?

Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej oraz mieszanej do zielonego pojemnika winni wrzucać opakowania szklane, tj. butelki oraz słoiki.

Jakie odpady należy wrzucać do niebieskiego pojemnika (wszystkie typy zabudowy)?

Mieszkańcy wszystkich typów zabudowy do niebieskich pojemników winni wrzucać odpady nie nadające się do selektywnej zbiórki, tj. resztki organiczne, torebki z herbat, skorupki z jajek, przeterminowana/zepsuta żywność, tłuste papiery – z pieczenia, torebki foliowe z pieczenia.

W jaki sposób będą odbierane odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci?
Odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny lub elektroniczny będą odbierane z terenu posesji w przypadku zabudowy jednorodzinnej i z wyznaczonych miejsc (przy altanach śmietnikowych) w przypadku zabudowy wielorodzinnej i mieszanej. Terminy odbioru są ustalane i znane z dużym wyprzędzeniem.  Odpady należy zbierać w miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości oraz terenów do niej przyległych. W razie potrzeby w dowolnym czasie odpady wielkogabarytowe można własnym transportem nieodpłatnie oddać w  Punktach  Selektywnego Zbierania Odpadów  lub  zamówić u Zarządcy Systemu usługę odbioru odpadów wielkogabarytowych, przy czym jest to usługa płatna.
Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w ramach usługi “Elektrobrygada na telefon”.  Mieszkańcy Krakowa dzwoniąc na infolinię 801 084 084 zgłaszają chęć oddania zużytego sprzętu i ustalają z pracownikiem dogodny termin odbioru i przyjazd brygady.
Co zrobić z odpadami poremontowymi?

Odpady powstające w czasie remontu możemy gromadzić w workach, aby potem bezpiecznie dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: LAMUSOWNI przy ulicy Nowohuckiej 1 i PGOW przy ulicy Krzemienieckiej 40 i tam oddać je nieodpłatnie. Istnieje również możliwość zamówienia u Zarządcy Systemu usługi odbioru tych odpadów, przy czym jest to usługa płatna.

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi?

Odpady niebezpieczne takie jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony można nieodpłatnie oddać w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: LAMUSOWNII przy ulicy Nowohuckiej 1 lub PGOW przy ulicy Krzemienieckiej 40.

Co zrobić z odpadami zielonymi?

Odpady zielone gromadzone w workach można dostarczyć do PGOW przy ulicy Krzemienieckiej 40 przy wjeździe na  składowisko i tam oddać nieodpłatnie  lub zamówić u Zarządcy Systemu usługę odbioru tych odpadów, przy czym jest to usługa płatna. Firmy zajmujące się pielęgnacją terenów zielonych miasta zobowiązane są dostarczać  odpady zielone do kompostowni.

W terminie od 6 października do 6 grudnia 2014 roku z terenów właścicieli i zarządców nieruchomości  (jedno- i wielorodzinnych) zostaną nieodpłatnie odebrane liście, pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogródków. Liście zostaną odebrane w ramach programu “Jesienny Liść”

Jak często odbierane są odpady?

Terminy odbioru dla zabudowy jednorodzinnej:

1. Odbieranie co 2 tygodnie odpadów z pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

2. Odbieranie raz w miesiącu worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi.

3. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów wielkogabarytowych z częstotliwością określoną w harmonogramie ustalonym przez Zarządcę Systemu.

Terminy odbioru dla zabudowy wielorodzinnej:

1. Odbieranie co najmniej 2 razy w tygodniu odpadów z pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

2. Odbieranie raz w tygodniu pojemników z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi.

3. Odbieranie co najmniej 2 razy w miesiącu odpadów selektywnych ze szkła.

4. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów wielkogabarytowych z częstotliwością określoną w harmonogramie ustalonym przez Zarządcę Systemu.

Terminy odbioru dla nieruchomości niezamieszkałych:

1. Odbieranie odpadów zmieszanych częstotliwość dostosowana do potrzeb właścicieli nieruchomości.

2. Odbieranie pojemników z selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi (tworzywa sztuczne, papier, metal, opakowania wielomateriałowe), z uwzględnieniem niezbędnej częstotliwości odbioru.

3. Odbieranie pojemnika o określonej pojemności, dostosowanej do potrzeb właściciela nieruchomości (dotyczy np. gastronomii, obiektów hotelowych i handlowych, przedszkoli, żłobków, szkół, placówek opiekuńczych, stołówek dla bezdomnych), z uwzględnieniem niezbędnej częstotliwości odbioru.

WP Post Tabs