Zasady odbioru odpadów

Zgodnie z przyjętą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienił się system gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym założeniem ustawy jest przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami, w zamian za opłatę. Opłata za odbiór odpadów jest niższa, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dzięki zmianom w przygotowanej przez Sejm ustawie, mieszkańcy nie muszą samodzielnie zawierać umów z firmami odbierającymi odpady. Zgodnie z ustaloną przez gminę opłatą, każdy jej mieszkaniec płaci za odbiór śmieci, jakie wyprodukuje, w tym np. wielkogabarytowych czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została wdrożona w całości  1 lipca 2013 r.