pozimowe

Utrzymanie czystości w Krakowie 2014

Organizacja oczyszczania mechanicznego i ręcznego Miasta Krakowa

Podstawą do realizacji zadania utrzymanie czystości w Krakowie jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz uchwała rady Miasta Krakowa Nr LII/697/12 z dnia 11 lipca 2012 roku, na mocy której powierzono MPO spółka z o.o. w Krakowie obowiązkowe zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.

 • § 2.1. cytowanej wyżej uchwały brzmi:

„Gmina miejska Kraków powierza Spółce wykonywanie obowiązkowego zadania własnego utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych miasta Krakowa na okres 20 lat licząc od dnia wejścia uchwały w życie”

Prace w zakresie oczyszczania mechanicznego wykonywane są przez okres 7 miesięcy w roku (poza okresem wymagającym utrzymania zimowego).

Prace w zakresie ręcznego oczyszczania wykonywane są przez okres 12 miesięcy.

Wszelkie informacje i interwencje można zgłosić w godzinach od 7:00-15:00 pod nr. tel. inspektorów MPO Spółka z o.o., lub całodobowo pod numerem telefonu 12/64-62-361 oraz na interwencje24h@mpo.krakow.pl

Wykonawcy realizują prace na podstawie zleceń w których określa się częstotliwość wykonywanych prac.

Nadzór nad realizacją zadania

Nadzór nad realizacją zadania sprawuje Zarząd MPO spółka z o.o. oraz pracownicy:

 • Jacek Sobczyk,

Dyrektor Zakładu  Oczyszczania,

tel.12/64-62-237

 • Teresa Franczak,

z-ca Dyrektora  Zakładu Oczyszczania MPO Spółka z o.o.

tel. 12/64-62-385

 • Beata Galon,

p.o. z-ca Kierownika Wydziału Oczyszczania

tel. 12/64-62-382 – rejon 3 ręczny, rejon  2 mechaniczny

Inspektorzy Wydziału Oczyszczania

 • Magdalena Kuzak,

tel. 12/64-62-381– rejon 5 ręczny, rejon 3 mechaniczny

 • Grażyna Walczak,

tel. 12/64-62-381– rejon  2 ręczny, rejon 1 mechaniczny

 • Kinga Rybińska

tel. 12/64-62-381– rejon 1  ręczny, rejon 1 mechaniczny

 • Adam Mikoś,

tel. 12/64-62-382 – rejon 4 ręczny, rejon  2 mechaniczny

 • Jolanta Wach- Stachoń,

tel. 12/64-62-381– tereny gminne osiedlowe

 • Dorota Radoń,

tel. 12/64-62-381– graffiti, leki, tunel

 • Pozimowe oczyszczanie ulic, chodników, placów i bezpieczników

Oczyszczanie pozimowe polega na usunięciu z ulic, chodników, placów i bezpieczników nagromadzonych w okresie zimowym  materiałów szorstkich (piasku, błot,  liści itp.). Prace w tym zakresie można rozpocząć z chwilą ustabilizowania się dodatnich temperatur nocą. Oczyszczaniem pozimowym planuje się objęcie wszystkich ulic posiadających trwałą nawierzchnię tj., asfalt, kostka brukowa. Łączna ilość kilometrów ulic do oczyszczenia pozimowego – 1800 km.

 •  Letnie oczyszczanie ulic chodników, placów  i bezpieczników

Oczyszczanie letnie rozpoczyna się po zakończeniu oczyszczania pozimowego i kontynuowane jest do wystąpienia warunków zimowych. Zwyczajowo przyjmuje się, że prace te wykonywane przez okres 7- miu miesięcy.        W trakcie oczyszczania letniego usuwane są zanieczyszczenia gromadzące się na ulich, placach i chodnikach. Stałym utrzymaniem czystości objęto 1 407 434 m2 chodników i placów.

 • Opróżnianie koszy na śmieci

W pasach drogowych ulic oraz na  terenach gminnych osiedlowych (ZBK) zlokalizowanych jest  łącznie 4500 sztuk koszy na śmieci,  koszy na psie odchody oraz tzw. koszy  dwukomorowych. W roku bieżącym (jeśli pozwoli na to budżet – koszty zimy)planujemy zwiększyć liczbę koszy na śmieci oraz wymienić te których stan techniczny nie jest zadowalający.

Planujemy zakup 200 sztuk koszy na śmieci, oraz 500 sztuk metalowych wkładów do koszy betonowych.

 • Utrzymanie czystości terenów zielonych pasów drogowych, torowisk, pętli tramwajowych i autobusowych oraz innych terenów gminnych, za które odpowiada MPO Kraków

Stałym utrzymaniem czystości objęto 400 ha.

 • Utrzymanie czystości przejść podziemnych

Utrzymaniem czystości objęte są wszystkie przejścia podziemne tj 15 sztuk (ze względu na prace inwestycyjne wyłączono z utrzymania przejście „ Gromadzka”. W przejściach wykonywane są prace w zakresie zamiatania i zmywania posadzek i schodów, opróżnianiu koszy na śmieci , myciu całej powierzchni przejść (podłogi, schody i ściany) pod ciśnieniem, usuwaniem plakatów oraz usuwaniem graffiti.

Przejścia podziemne: Rondo Czyżyńskie, Bora Komorowskiego, Brogi, Morawskiego, Madalińskiego, Forum I, Forum II, Getta, Lipowa, Wielicka I, Wielicka II, Włotowa, Lubomirskiego, Faustyny, Borek Fałęcki.

 • Usuwanie padłych zwierząt oraz ich resztek z pasów drogowych i innych terenów Gminy Miejskiej Kraków

Usuwanie padłych zwierząt i ich resztek z pasów drogowych i innych terenów Gminy Miejskiej Kraków,  oraz oznakowanie tablicami informacyjnymi terenów zagrożonych wścieklizną – po uzyskaniu takiej informacji od służb weterynaryjnych.

Prace te wykonywane są na bieżąco po zgłoszeniu dokonywanym przez Policję,  Straż Miejską, mieszkańców i inspektorów MPO.

 • Utrzymanie czystości pomników, kapliczek, miejsc pamięci narodowej, ekranów akustycznych oraz  usuwanie graffiti

W ramach tego zadania wykonywane są prace mające na celu oczyszczenie pomników, kapliczek, miejsc pamięci narodowej głównie z zanieczyszczeń atmosferycznych. Usuwanie graffiti odbywa się po jego zlokalizowaniu przez służby miejskie bądź w czasie kontroli prowadzonych przez inspektorów MPO.

 •  Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

Prace polegają na usunięciu wszelkich odpadów zlokalizowanych na terenach Gminy Miejskiej Kraków. Zgłoszenia napływają za pośrednictwem EKOCENTRUM, od mieszkańców, straży miejskiej oraz są lokalizowane w czasie kontroli inspektorów MPO.

 •  Prace interwencyjne w zakresie oczyszczania miasta

W ramach tego zadania wykonuje się prace których nie można przewidzieć i  zaplanować. W ramach tego zadania zapewniamy utrzymanie czystości w czasie różnych uroczystości państwowych i kościelnych, w czasie wizyt państwowych, usuwanie skutków ulewnych deszczy, i wichur, itp.

 •  Utrzymanie czystości chodników w strefie płatnego parkowania

Zadanie polega na zamiataniu i zbieraniu wszelkich odpadów z wyznaczonych miejsc w strefie płatnego parkowania.

 •  Utrzymanie czystości w ciągu komunikacyjnym pieszym i tramwajowym szybkiego tramwaju (Rondo Mogilskie- Politechnika Krakowska)

W ramach tego zadania na bieżąco utrzymujemy czystość: posadzek, schodów stałych i schodów ruchomych, poręczy, wind i torowiska oraz tzw. tunelu bagażowego –połączenie ul. Pawiej z ulicą Wita Stwosza

 •  Organizacja  akcji pn. „Sprzątanie Świata”

W ramach realizacji tego zadania zabezpieczamy uczestników akcji w niezbędne materiały tj. rękawice, worki na odpady, materiały reklamowe oraz zapewniamy obiór zebranych odpadów komunalnych. Prace te prowadzimy we współpracy z Radami Dzielnic, szkołami i innymi instytucjami zgłaszającymi się do akcji.

 • Dzień Ziemi

W miesiącu kwietniu organizowane są przez mieszkańców, firmy, Rady Dzielnic i Straż Miejską prace w zakresie czystości na terenach nie będących w stałym utrzymaniu. Uczestnicy sprzątają wybrane przez siebie tereny natomiast MPO zapewnia rękawice, worki oraz odbiór zebranych odpadów.

 •  Nawiązanie współpracy z Galicyjską Fundacją Wsparcie-Integracja-Rozwój z siedzibą w Krakowie ul. Bronowicka 73

W dniu 4 lutego 2014 roku podpisano roczną umowę o współpracy. W ramach tej umowy fundacja kieruje do MPO spółka z o.o. 10 osób przeszkolonych i zdolnych do wykonywania pracy w zakresie oczyszczania miasta.

 • Zbiórka przeterminowanych leków

MPO zawarło porozumienie na prowadzenie na terenie aptek, za zgodą Okręgowej Izby Aptekarskiej, zbiórki odpadów w postaci przeterminowanych lekarstw pochodzących z gospodarstw domowych. Odbiorem przeterminowanych leków z aptek zajmuje się Zakład Gospodarki Odpadami „Geomar” ul. Drożdżowa 5 w Krakowie. Umowa zawarta na okres od 01.01. do 31.12.2014 r.

Od roku 2013 miasto podzielone zostało na 5 rejonów  utrzymaniowych w zakresie oczyszczania ręcznego oraz 3 rejony w zakresie oczyszczania mechanicznego.  Każdy z Rejonów  obsługiwany jest przez innego Wykonawcę wyłonionego w drodze zamówienia publicznego, z wyjątkiem rejonu 5 za które odpowiada MPO Spółka z o.o.

 1. Rejony oczyszczania ręcznego
Rejon 1 (kliknij – więcej informacji)

Obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy miasta, wzdłuż rzeki Wisły obejmując jej prawy brzeg do ul. Nowohuckiej, ulicą Nowohucką i Powstańców Wielkopolskich do ul. Wielickiej, wzdłuż ul. Wielickiej – wraz z pasem drogowym ul. Wielickiej, do południowych granic miasta. Pasy drogowe ulic Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich nie należą do rejonu.

Wykonawca:

„Flora” s.c. Tomasz Kozioł, Grzegorz kozioł, Katarzyna  Knapik

30-556 Kraków, Prokocimska 53/2

Tel. 501 080 297,

info@flora,krakow.pl

Charakterystyka rejonu 1

Kosze – 400 sztuk

Chodniki –  130 000 m2

Tereny zielone pasów drogowych, torowisk, pętli autobusowych i tramwajowych – 50 ha.

Ulic do mechanicznego oczyszczania  – 190 km techn.

Mini centra:

 1. Wielicka,

Utrzymanie czystości na terenach mini centra odbywa się codziennie poprzez:

 • opróżnianie koszy na śmieci
 • zamiataniu chodników, placów
 • zbiorze odpadów komunalnych z terenów zielonych pasów drogowych, pętli i torowisk
 • zamiataniu  i zmywaniu mechanicznym ulic 190 km techn.

Pozostałe tereny  oczyszczane są z częstotliwością określoną w zleceniach.

Częstotliwość prac związanych z opróżnianiem koszy na śmieci, zbieraniem odpadów komunalnych w terenów zielonych pasów drogowych, torowisk, pętli tramwajowych i autobusowych  waha się od 2 do 3 x w tygodniu natomiast  zamiatanie chodników 1 x w tygodniu do 1 x na 2-tygodnie.

Mechaniczne zamiatanie i zmywanie ulic odbywa się z częstotliwością od 1 x w miesiącu, 1 x na 2- tygodnie do 1 x w tygodniu.

Rejon 2 (kliknij – więcej informacji)

Obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowej  granicy miasta do ul. Wielickiej, wzdłuż ul. Wielickiej do ul. Powstańców Śląskich, wzdłuż Powstańców Śląskich do ul. Kamieńskiego, wzdłuż ul. Kamieńskiego (w części od Powstańców Śląskich do Ronda Matecznego) do Ronda Matecznego, wzdłuż ul. Wadowickiej i Zakopiańskiej – wraz z pasem drogowym tych ulic,  do granic miasta. Pasy drogowe ulic Wielickiej, Powstańców Śląskich, część ul. Kamieńskiego od Powstańców Śląskich do Ronda Matecznego), Ronda Matecznego i Powstańców Wielkopolskich nie należą do rejonu.

Wykonawca:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

30-556 Kraków, Wodna 4

tel. 12/ 655-22-30, 501-015-402,

zieleń@krakow.pl, drogi@krakow.pl

Charakterystyka rejon 2

Kosze – 350 szt.

Chodniki –  140 000 m2

Tereny zielone pasów drogowych, torowisk, pętli autobusowych i tramwajowych – 47 ha.

Ulic do mechanicznego oczyszczania 210 kilometrów technologicznych.

Mini centra:

 1. Wadowicka, Zakopiańska,
 2. Tischnera, Turowicza,
 3. Łagiewniki – rejon Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i  Sanktuarium Jana Pawła II,

Utrzymanie czystości na terenach mini centra odbywa się codziennie poprzez:

 • opróżnianie koszy na śmieci
 • zamiataniu chodników, placów
 • zbiorze odpadów komunalnych z terenów zielonych pasów drogowych, pętli i torowisk
 • zamiataniu  i zmywaniu mechanicznym ulic 210,00 km techn.

Pozostałe tereny  oczyszczane są z częstotliwością określoną w zleceniach.

Częstotliwość prac związanych z opróżnianiem koszy na śmieci, zbieraniem odpadów komunalnych w terenów zielonych pasów drogowych, torowisk, pętli tramwajowych i autobusowych  waha się od 2 do 3 x w tygodniu natomiast  zamiatanie chodników 1 x w tygodniu do 1 x na 2-tygodnie.

Mechaniczne zamiatanie i zmywanie ulic odbywa się z częstotliwością od 1 x w miesiącu, 1 x na 2- tygodnie do 1 x w tygodniu.

Rejon 3 (kliknij – więcej informacji)

Obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy miasta, wzdłuż rzeki Wisły obejmując jej prawy brzeg do Mostu Dębnickiego (bez mostu), wzdłuż ul. Konopnickiej do Ronda Matecznego, wzdłuż ulicy Wadowickiej i Zakopiańskiej do południowej granicy miasta. Pasy drogowe ulic Konopnickiej, Ronda Grunwaldzkiego, Ronda Matecznego, Wadowickiej i Zakopiańskiej nie należą do rejonu.

Wykonawca:

“Andex” Jan Nosalski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

32-087 Zielonki, Bibice ul. Zarzecze 11

tel. 601 460 750

biuro@clod.pl

Charakterystyka rejon 3

Kosze – 395 szt.

Chodniki – 171 966 m2

Tereny zielone pasów drogowych, torowisk, pętli autobusowych i tramwajowych –47,50  ha.

Ulic do mechanicznego oczyszczania 250 km techn.

Mini centra:

 1. Ciąg ulic Brożka, Grota Roweckiego, Bobrzyńskiego do pętli Czerwone Maki

Utrzymanie czystości na terenach mini centra odbywa się codziennie poprzez:

 • opróżnianie koszy na śmieci
 • zamiataniu chodników, placów
 • zbiorze odpadów komunalnych z terenów zielonych pasów drogowych, pętli i torowisk
 • zamiataniu  i zmywaniu mechanicznym ulic

Pozostałe tereny  oczyszczane są z częstotliwością określoną w zleceniach.

Częstotliwość prac związanych z opróżnianiem koszy na śmieci, zbieraniem odpadów komunalnych w terenów zielonych pasów drogowych, torowisk, pętli tramwajowych i autobusowych  waha się od 2 do 3 x w tygodniu natomiast  zamiatanie chodników 1 x w tygodniu do 1 x na 2-tygodnie.

Mechaniczne zamiatanie i zmywanie ulic odbywa się z częstotliwością od 1 x w miesiącu, 1 x na 2- tygodnie do 1 x w tygodniu.

Rejon 4 (kliknij – więcej informacji)

Obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż  północno-zachodniej granicy miasta do al. 29-go Listopada, wzdłuż al. 29-go Listopada do ul. Opolskiej, wzdłuż ul. Opolskiej do ul. Prądnickiej, wzdłuż ul. Prądnickiej, ul. Bratysławskiej, ul. Wybickiego, ul. Czyżewskiego, ul. Głowackiego, ul. Piastowskiej do ul. Królowej Jadwigi wzdłuż ul. Królowej Jadwigi (odcinek w kierunku Salwatora) do ul. Kościuszki, wzdłuż rzeki Wisły obejmując jej lewy brzeg. Pasy drogowe ulic al. 29-go Listopada, Opolskiej, Prądnickiej, Bratysławskiej, Wybickiego, Czyżewskiego, Głowackiego, Piastowskiej, Królowej Jadwigi (odcinek w kierunku Salwatora) nie należą do rejonu.

Wykonawca:

Zakład  Projektowo-Usługowy „Radix”

31-574 Kraków, Ciepłownicza 15

tel. 602 225 541, 12/686-40-00

biuro@radix.krakow.pl

Charakterystyka rejonu 4

Kosze – 226 szt.

Chodniki – 158 799 m2

Tereny zielone pasów drogowych, torowisk, pętli autobusowych i tramwajowych –70 ha.

Ulic do mechanicznego oczyszczania 250 km. techn.

Mini centra:

 1. Ciąg ulic Opolska, Conrada, Radzikowskiego,
 2. Bronisławy, Waszyngtona,
 3. Bronowice

Utrzymanie czystości na terenach mini centra odbywa się codziennie poprzez:

 • opróżnianie koszy na śmieci
 • zamiataniu chodników, placów
 • zbiorze odpadów komunalnych z terenów zielonych pasów drogowych, pętli i torowisk
 • zamiataniu  i zmywaniu mechanicznym ulic 250 km techn.

Pozostałe tereny  oczyszczane są z częstotliwością określoną w zleceniach.

Częstotliwość prac związanych z opróżnianiem koszy na śmieci, zbieraniem odpadów komunalnych w terenów zielonych pasów drogowych, torowisk, pętli tramwajowych i autobusowych  waha się od 2 do 3 x w tygodniu natomiast  zamiatanie chodników 1 x w tygodniu do 1 x na 2-tygodnie.

Mechaniczne zamiatanie i zmywanie ulic odbywa się z częstotliwością od 1 x w miesiącu, 1 x na 2- tygodnie do 1 x w tygodniu.

Rejon 5 (kliknij – więcej informacji)

Ręczne oczyszczanie przez MPO Spółka z o.o.

Rejon 5 obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż rzeki Wisły (od mostu w ciągu ulicy Nowohuckiej) do wschodniej granicy miasta, dalej wzdłuż jej wschodnią i północno-wschodnią granicą miasta  do al. 29 Listopada (łącznie z nią), dalej Opolską Prądnicką, Bratysławską ,Wybickiego, Głowackiego, Piastowską, Królowej Jadwigi w kierunku  Salwatora, dalej Kościuszki, Konopnickiej, Rondo Matecznego, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Nowohucką.

Charakterystyka rejonu 5

Kosze – 3206  szt.

Chodniki –  1 041 207 m2

Tereny zielone pasów drogowych, torowisk, pętli autobusowych i tramwajowych – 228 ha.

Ulic do mechanicznego oczyszczania –  900 km technologicznych.

W roku 2014 ciągłym utrzymaniem czystości objęty  jest:
Strefa „zero” – Rynek Główny oraz teren wewnątrz  I obwodnicy, obszar Kazimierza

Utrzymanie czystości w sposób ciągły polega na bieżącym usuwaniu odpadów komunalnych, zamiataniu chodników i placów, mechanicznym oczyszczaniu ulic, opróżnianiu koszy na śmieci. Częstotliwość tych prac nie jest określono – wykonuję się te czynności wielokrotnie w ciągu doby. Zabezpieczona jest też czystość w czasie różnych imprez masowych które odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. W sezonie letnim prace wykonywane są zmianowo przez 10- cio osobowe grupy pracowników ręcznych oraz używany jest sprzęt mechaniczny do zamiatania i zmywania ulic ,  płyty Rynku Głównego, Małego Rynku oraz Placu Szczepańskiego.

W pozostałych częściach rejonu 5  wyodrębnione zostały tzw. mini centra czyli tereny których właściwy stan czystości wpływa na estetykę miasta.

Wydzielone zostały następujące „mini centra”:

 1.  Grzegórzki – okolice hali targowej
 2. Rynek Podgórski, Plac Niepodległości i ulice wokół
 3. Plac Centralny , Plac al. Róż, al. Róż oraz ulice przyległe tj.

Żeromskiego, Struga, Obrońców Krzyża, al. Andersa, al. Przyjaźni, al. Jana Pawła II, Ludźmierska, Piechowicza, Bora Komorowskiego

 1. Ciąg ulic Bieńczycka, Kocmyrzowska
 2. Ul. Królewska, Plac Axentowicza, Plac Inwalidów
 3. Ul. Kościuszki, Salwator – pętla
 4. Aleje Trzech Wieszczy
 5. Rondo Mogilskie
 6. Rondo Matecznego

Utrzymanie czystości na terenach mini centra odbywa się codziennie poprzez:

 • opróżnianie koszy na śmieci
 • zamiataniu chodników, placów
 • zbiorze odpadów komunalnych z terenów zielonych pasów drogowych, pętli i torowisk
 • zamiataniu  i zmywaniu mechanicznym ulic

Pozostałe tereny w rejonach oczyszczane są z częstotliwością określoną w zleceniach.

Częstotliwość prac związanych z opróżnianiem koszy na śmieci, zbieraniem odpadów komunalnych w terenów zielonych pasów drogowych, torowisk, pętli tramwajowych i autobusowych  waha się od 2 do 3 x w tygodniu natomiast  zamiatanie chodników 1 x w tygodniu do 1 x na 2-tygodnie.

Mechaniczne zamiatanie i zmywanie ulic odbywa się z częstotliwością od 1 x w miesiącu, 1 x na 2- tygodnie do 1 x w tygodniu.

 1. Rejony oczyszczania mechanicznego
Rejon 1 (kliknij – więcej informacji)

Obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowo-wschodniej i południowej granicy miasta, wzdłuż rzeki Wisły obejmując jej prawy brzeg do ul. Nowohuckiej, ulicą Nowohucką i Powstańców Wielkopolskich do ul. Powstańców Śląskich, wzdłuż Powstańców Śląskich do ul. Kamieńskiego, wzdłuż ul. Kamieńskiego (w części od Powstańców Śląskich do Ronda Matecznego) do Ronda Matecznego, wzdłuż ul. Wadowickiej i Zakopiańskiej – wraz z pasem drogowym tych ulic,  do granic miasta. Pasy drogowe ulic Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, część ul. Kamieńskiego (od Powstańców Śląskich do Ronda Matecznego), Ronda Matecznego i Powstańców Wielkopolskich nie należą do rejonu.

Wykonawca:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

30-556 Kraków, Wodna 4

tel. 12/ 655-22-30, 501-015-402,

zieleń@krakow.pl, drogi@krakow.pl

Ilość km do mechanicznego oczyszczenia – 400 km.

Rejon 2 (kliknij – więcej informacji)

Obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż południowo-zachodniej i północno-zachodniej granicy miasta, al. 29-go Listopada, wzdłuż al. 29-go Listopada do ul. Opolskiej, wzdłuż ul. Opolskiej do ul. Prądnickiej, wzdłuż ul. Prądnickiej, ul. Bratysławskiej, ul. Wybickiego, ul. Czyżewskiego, ul. Głowackiego, ul. Piastowskiej do ul. Królowej Jadwigi wzdłuż ul. Królowej Jadwigi (odcinek w kierunku Salwatora) do ul. Kościuszki, dalej wzdłuż rzeki Wisły obejmując jej prawy brzeg do Mostu Dębnickiego (bez mostu), wzdłuż ul. Konopnickiej do Ronda Matecznego, wzdłuż ulicy Wadowickiej i Zakopiańskiej do południowej granicy miasta. Pasy drogowe ulic Konopnickiej, Ronda Grunwaldzkiego, Ronda Matecznego, Wadowickiej i Zakopiańskiej, al. 29-go Listopada, Opolskiej, Prądnickiej, Bratysławskiej, Wybickiego, Czyżewskiego, Głowackiego, Piastowskiej, Królowej Jadwigi (odcinek w kierunku Salwatora) nie należą do rejonu.

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum : Zakład  Projektowo-Usługowy „Radix”

31-574 Kraków, Ciepłownicza 15

tel. 602 225 541, 12/686-40-00

biuro@radix.krakow.pl

oraz SITA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o .

Kraków, Kosiarzy 5A

Ilość km do mechanicznego oczyszczenia – 500 km.

Rejon 3 (kliknij – więcej informacji)

Mechaniczne oczyszczanie przez MPO Spółka z o.o.

Rejon 3 obejmuje obszar, którego granica biegnie wzdłuż rzeki Wisły (od mostu w ciągu ulicy Nowohuckiej) do wschodniej granicy miasta, dalej wzdłuż jej wschodnią i północno-wschodnią granicą miasta  do al. 29 Listopada (łącznie z nią), dalej Opolską Prądnicką, Bratysławską ,Wybickiego, Głowackiego, Piastowską, Królowej Jadwigi w kierunku  Salwatora, dalej Kościuszki, Konopnickiej, Rondo Matecznego, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Nowohucką.

Charakterystyka rejonu 3

Kosze – 3206  szt.

Chodniki –  1 041 207 m2

Tereny zielone pasów drogowych, torowisk, pętli autobusowych i tramwajowych – 228 ha.

Ulic do mechanicznego oczyszczania –  900 km technologicznych.

W roku 2014 ciągłym utrzymaniem czystości objęty  jest:
Strefa „zero” – Rynek Główny oraz teren wewnątrz  I obwodnicy, obszar Kazimierza

Utrzymanie czystości w sposób ciągły polega na bieżącym usuwaniu odpadów komunalnych, zamiataniu chodników i placów, mechanicznym oczyszczaniu ulic, opróżnianiu koszy na śmieci. Częstotliwość tych prac nie jest określono – wykonuję się te czynności wielokrotnie w ciągu doby. Zabezpieczona jest też czystość w czasie różnych imprez masowych które odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. W sezonie letnim prace wykonywane są zmianowo przez 10- cio osobowe grupy pracowników ręcznych oraz używany jest sprzęt mechaniczny do zamiatania i zmywania ulic ,  płyty Rynku Głównego, Małego Rynku oraz Placu Szczepańskiego.

W pozostałych częściach rejonu 5  wyodrębnione zostały tzw. mini centra czyli tereny których właściwy stan czystości wpływa na estetykę miasta.

Wydzielone zostały następujące „mini centra”:

 1.  Grzegórzki – okolice hali targowej
 2. Rynek Podgórski, Plac Niepodległości i ulice wokół
 3. Plac Centralny , Plac al. Róż, al. Róż oraz ulice przyległe tj.

Żeromskiego, Struga, Obrońców Krzyża, al. Andersa, al. Przyjaźni, al. Jana Pawła II, Ludźmierska, Piechowicza, Bora Komorowskiego

 1. Ciąg ulic Bieńczycka, Kocmyrzowska
 2. Ul. Królewska, Plac Axentowicza, Plac Inwalidów
 3. Ul. Kościuszki, Salwator – pętla
 4. Aleje Trzech Wieszczy
 5. Rondo Mogilskie
 6. Rondo Matecznego

Utrzymanie czystości na terenach mini centra odbywa się codziennie poprzez:

 • opróżnianie koszy na śmieci
 • zamiataniu chodników, placów
 • zbiorze odpadów komunalnych z terenów zielonych pasów drogowych, pętli i torowisk
 • zamiataniu  i zmywaniu mechanicznym ulic

Pozostałe tereny w rejonach oczyszczane są z częstotliwością określoną w zleceniach.

Częstotliwość prac związanych z opróżnianiem koszy na śmieci, zbieraniem odpadów komunalnych w terenów zielonych pasów drogowych, torowisk, pętli tramwajowych i autobusowych  waha się od 2 do 3 x w tygodniu natomiast  zamiatanie chodników 1 x w tygodniu do 1 x na 2-tygodnie.

Mechaniczne zamiatanie i zmywanie ulic odbywa się z częstotliwością od 1 x w miesiącu, 1 x na 2- tygodnie do 1 x w tygodniu.

Wykonawcy oczyszczania ręcznego i mechanicznego  Miasta Krakowa

    Oczyszczanie ręczne
Rejon 1
„Flora” s.c. Tomasz Kozioł, Grzegorz kozioł, Katarzyna  Knapik
 30-556 Kraków ul. Prokocimska 53/2
Tel. 501 080 297,  info@flora,krakow.pl 
Rejon 2
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
30-556 Kraków ul. Wodna 4
 tel. 12/ 655-22-30, 501-015-402, zieleń@krakow.pl, drogi@krakow.pl
Rejon 3
“Andex” Jan Nosalski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
32-087 Zielonki, Bibice ul. Zarzecze 11
tel. 601 460 750, biuro@clod.pl
Rejon 4
Zakład  Projektowo-Usługowy „Radix”
31-574 Kraków, ul. Ciepłownicza 15
tel. 602 225 541, 12/686-40-00,biuro@radix.krakow.pl
Rejon 5
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
Kraków, ul. Nowohucka 1
tel. 12/64-62-250
    Oczyszczanie mechaniczne
Rejon 1
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Kraków ul. Wodna 4
tel. 12/ 655-22-30, 501-015-402, zieleń@krakow.pl, drogi@krakow.pl
Rejon 2
Konsorcjum firm:Lider konsorcjum : Zakład  Projektowo-Usługowy „Radix”

31-574 Kraków, ul. Ciepłownicza 15

tel. 602 225 541, 12/686-40-00, biuro@radix.krakow.pl

oraz SITA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o .

Kraków, ul. Kosiarzy 5A

Rejon 3
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
Kraków, ul. Nowohucka 1
tel. 12/64-62-250

Zespół czyszczący składający się z ciężarówki ciągnącej oraz zamiatarki elewatorowej w formie przyczepy

Zamiatarka może zamiatać  z prędkością  od 1 do  25 km/h .

Szerokość  zamiatania regulowana od 2 500 mm do 3 000 mm.

Zamiatarka  wyposażona w zbiornik wody  o pojemności  1 150 litrów.

Zamiatarka przystosowana do oczyszczania pozimowego oraz letniego ulic i dużych placów. Zamiatanie realizowane jest poprzez zespół szczotek a następnie odpady są transportowane poprzez transporter bezpośrednio na platformę ciężarówki.

Pojazd ciągnący Volvo FL 6 z urządzeniem hakowym i platformą przystosowaną do współpracy z zamiatarką.

————————————————

Zamiatarka samochodowa
Szerokość zamiatania 3,6 m
Pojemność komory zasypowej 9 m3
Pojemność zbiornika wody 2 m3
Pojazd przystosowany do oczyszczania letniego ulic i placów.
Zamiatanie realizowane jest poprzez zespół szczotek a następnie odpady zostają zasysane poprzez ssawę do komory zasypowej skąd są usuwane po zakończeniu pracy na składowisku odpadów.

————————————————–

Zamiatarka podciśnieniowa City Renger  2250

City Renger 2250 jest produktem zaprojektowanym i wyprodukowanym w Danii, posiadającym wiele funkcji służących do utrzymania porządku na terenach zewnętrznych.

Jest to zamiatarka podciśnieniowa sprawdzająca się wszędzie – na ścieżkach i chodnikach, krawężnikach, parkingach  oraz na placach gdzie wymagany jest mały ciężar sprzętu np. Płyta Rynku Głównego  w Krakowie.

Zamiatarka usuwa pył dwuetapowo. Dwa spryskiwacze zwilżają pył, a następnie jest on zasysany i przechwytywany przez system filtrów rotacyjnych. Szybkość obrotu szczotek jest regulowana co pozwala zapobiec rozprzestrzenianiu się kurzu.

Max szerokość zamiatania 2100 mm.

Zestaw 4 szczotek talerzowych z możliwością zamiatania na różnych poziomach.

Szczotka walcowa + ssawa ssąca

Pojemność zbiornika na odpady  500 litrów

Pojemność zbiornika na wodę 100 litrów

Wydajność  czyszczenia przy prędkości  5-8 km/h  5000-8000 m2/h

Poziom hałasu wg Dyrektywy 2000/14/EU     106LWA

Wyposażona dodatkowo w myjkę wysokociśnieniową o zasięgu 6m i ciśnieniu 100 barów.

—————————————————–

Zamiatarka podciśnieniowa City Renger2250 ze specjalną głowicą szorującą
Powierzchnia pod głowicą szorowana jest na mokro przez trzy szczotki pracujące z dużą prędkością obrotową. Z tyłu urządzenia zamontowana jest listwa zgarniająca która zasysa wszystkie powstałe podczas szorowania zanieczyszczenia. Głowica przeznaczona jest do szorowania powierzchni placów wykonanych z różnych materiałów,  np. Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Mariackiego, Placu Szczepańskiego.

———————————————

Pojazd wielofunkcyjny City Renger 3500
Funkcja 1
Zamiatarka podciśnieniowa sprawdzająca się wszędzie – na chodnikach, krawężnikach, parkingach oraz na placach gdzie wymagany jest mały ciężar sprzętu np. Płyta Rynku Głównego w Krakowie.
Zamiatarka usuwa pył dwuetapowo. Dwa spryskiwacze zwilżają pył, a następnie jest on zasysany i przechwytywany przez system filtrów rotacyjnych. Szybkość obrotu szczotek jest regulowana co pozwala zapobiec rozprzestrzenianiu się kurzu.
Max szerokość zamiatania 2400 mm.
Zestaw 2 szczotek talerzowych .
Szczotka walcowa + ssawa ssąca.
Pojemność zbiornika na odpady 1,4 m3.
Pojemność zbiornika na wodę 250 litrów.
Wyposażona dodatkowo w myjkę wysokociśnieniową o zasięgu 6m i ciśnieniu 100 barów.
Wyposażona dodatkowo w rurę ssącą do zbierania liści i innych zanieczyszczeń o zasięgu 4 m.
Napęd hydrostatyczny na 4 kola.
Konstrukcja przegubowa.

Funkcja 2
Polewaczka z ciśnieniem regulowanym do 40 bar. Wyposażona w zbiornik na wodę o pojemności 1000 litrów. Polewaczka sprawdzająca się na chodnikach, parkingach oraz placach gdzie wymagany jest mały ciężar sprzętu. Wyposażona dodatkowo w myjkę wysokociśnieniową o zasięgu 10m i ciśnieniu 100 barów.

————————————————

Samochód dostawczy – wywrotka trójstronna
Pojemność skrzyni ładunkowej 20 m3 .
Samochód przystosowany jest do transportu odpadów powstałych w wyniku sprzątania ulic i placów oraz opróżniania koszy na śmieci. Skrzynia ładunkowa o dużej pojemności pozwala zminimalizować koszty transportu odpadów.

 

MPO zawarło Porozumienie na prowadzenie na terenie apteki, za zgodą Okręgowej Izby Aptekarskiej, zbiórki odpadów w postaci przeterminowanych lekarstw pochodzących z gospodarstw domowych. Odbiorem przeterminowanych leków z aptek zajmuje się Zakład Gospodarki Odpadami „Geomar” ul. Drożdżowa 5 w Krakowie. Umowa zawarta na okres od 01.01. do 31.12.2014 r.

Wykaz aptek, które prowadzą zbiórkę przeterminowanych leków

Apteki_wrzesień 2014

WP Post Tabs