Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

 

 

h

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Tytuł Projektu: Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie
Umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE: Nr RPMP.05.02.01-12-0407/17-00-XVII/174/FE/17 zawarta w dniu 17 sierpnia 2017 roku z Zarządem Województwa Małopolskiego 
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020Oś Priorytetowa 5. Ochrona ŚrodowiskaDziałanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadamiPodziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami
Całkowita wartość Projektu: 21 233 663,74 PLN
Kwota dofinansowania: 11 534 936,05 PLN 
Wkład własny: 9 698 727,69 PLN
Termin realizacji Projektu: do dnia 31 grudnia 2018 rok

 

Przedmiotem Projektu jest modernizacja istniejącej instalacji do sortowania odpadów selektywnie zbieranych funkcjonującej w ramach Centrum Ekologicznego Barycz, której głównym celem jest   zwiększenie poziomu wysortowania odpadów surowcowych, kierowanych do recyklingu ze strumienia wejściowego, dla zapewnienia uzyskania przez Gminę Miejską Kraków wymaganych poziomów recyklingu.

Projekt zakłada zautomatyzowanie procesu mechaniczno – ręcznego sortowania istniejącej  instalacji  poprzez wyposażenie jej w dodatkowe  separatory fotooptyczne, metali żelaznych i nieżelaznych wraz z usprawnieniem jej  funkcjonowania wraz z wyodrębnionym  ciągiem do sortowania i doczyszczania szkła opakowaniowego.

Zrealizowanie Projektu przyczyni się nie tylko do zwiększenia efektywności (stopnia) odzysku odpadów przekazywanych do recyklingu ale również do poprawy jakości i komfortu pracy pracowników obsługujących instalację.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:

– opracowanie projektu technologicznego modernizacji linii wraz z dostawą i montażem wyposażenia technologicznego

– usługi inżyniera kontraktu

Kalendarium  realizacji Projektu:

sierpień 2017 roku

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie  zawiera z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim umowę na o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa i automatyzacja sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

październik 2017 roku

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie  zawiera z firmą Sutco – Polska z siedzibą w Katowicach (wybraną w drodze postępowania o zamówienie publiczne) umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji, dostawę urządzeń dla rozbudowy i automatyzacji linii wraz z montażem, rozruch i ruch próbny.

styczeń 2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie  zawiera umowę z konsorcjum firm,  w skład którego wchodzą: „EKOCENTRUM” Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Lider) oraz Biuro Inwestycyjne Janusz Rybka z siedzibą we Wrocławiu (wybranym w drodze postępowania o zamówienie publiczne) na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie”

luty 2018

Wykonawca rozpoczął realizację modernizacji linii technologicznej sortowni.

wrzesień 2018

W ramach trzydniowej Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej w Krakowie przez firmę „ABRYS” wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się ze zmodernizowaną sortownią odpadów komunalnych selektywnie zbieranych Barycz, w okresie prowadzonego ruchu próbnego.

październik 2018

W dniu 15 października 2018 roku oddana została do eksploatacji zmodernizowana sortownia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych Barycz realizowana w ramach Projektu pn.: ”Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie” (współfinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020) .

Prace modernizacyjne związane przede wszystkim z automatyzacją procesu technologicznego przyczynią się nie tylko do zwiększenia efektywności odzysku odpadów przeznaczonych do recyklingu, ale również do poprawy jakości i komfortu pracy pracowników obsługujących instalację. Zastosowana technologia jest zgodna z najlepszą praktyką, wykorzystującą energooszczędne rozwiązania technologiczne, optymalna kosztowo.

WP Post Tabs