Rozumienie pojęcia „nieruchomości”

Rozumienie pojęcia „nieruchomości” – dla potrzeb określenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach na właścicieli nieruchomości (a w szczególności w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – przez zarząd spółdzielni lub osoby albo podmioty profesjonalne, które sprawują zarząd nieruchomością wspólną na mocy uchwały lub umowy).

Pojęcie nieruchomości winno być rozumiane szeroko, jako zespół, zasób nieruchomości, powiązanych ze sobą, tworzących pewną całość funkcjonalną (np. osiedle mieszkaniowe), która winna tworzyć całość obszarową, w szczególności  składać się z nieruchomości (w rozumieniu art. 46 Kodeksu cywilnego) graniczących ze sobą bądź w inny sposób ze sobą powiązanych.

Warunek – tożsamość osoby właściciela (zarządu nieruchomości wspólnej) w stosunku do wszystkich nieruchomości „cząstkowych” (tj. nieruchomości w rozumieniu art. 46 Kodeksu cywilnego), wchodzących w zakres nieruchomości rozumianej funkcjonalnie (jak powyżej), odpowiedzialnego za wykonanie obowiązków ustawowych.