Strefa zarządców

 

 

Nadprogramowe wielkie gabaryty

W związku z sygnałami o występujących przypadkach nadmiernego, czasowego nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych w zwartej zabudowie wielorodzinnej, uprzejmie informujemy o możliwości uruchomienia dodatkowego odbioru. Celem ustalenia zasadności reakcji, a także uzgodnienia kolejnego w danym  miesiącu terminu wywozu odpadów wielkogabarytowych należy dokonać telefonicznego zgłoszenia w w/w sprawie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ,jako zarządzający systemem gospodarki odpadami, w trosce o zapewnienie właściwego poziomu utrzymania czystości na terenie gminy, zapewni podjęcie niezbędnych działań.

 Przypomnijmy, odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odbywa się z raz w miesiącu, na podstawie pisemnych zgłoszeń złożonych najpóźniej w dniu poprzedzającym odbiór.Zgłoszenie potrzeby wyzbycia się odpadów wielkogabarytowych należy kierować drogą elektroniczną na adres uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod nr 12 64 62 393 – 395.

Harmonogram odbioru w zabudowie wielorodzinnej

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej

Zarządca wylicza stawkę opłaty odpadowej dla nieruchomości

Komunikat w sprawie akcji “Elektrobrygada na telefon”

Zarządcy nieruchomości mogą pobierać, w siedzibie MPO Kraków przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie, plakaty oraz ulotki dotyczące akcji “Elektrobrygada na telefon” i kolportować je na terenie swoich nieruchomości. “Elektrobrygada” to nowa usługa MPO Kraków, która umożliwia mieszkańcom bezpłatnego i bezpiecznego pozbycia się zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Pracownicy MPO przyjadą po niepotrzebny sprzęt, po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia na infolinię 801 084 084. Elektroodpady zostaną odebrane nieodpłatnie, w dogodnym dla mieszkańców terminie.

Pełnomocnictwa dla Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych

Pełnomocnictwa – pismo do zarządców V 2014 r _podpis (6)

Uprzejmie informujemy, że dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków do Zarządu MPO Sp. z o.o. w Krakowie w postaci papierowej oraz składanych poprzez stronę internetową Zarządcy Systemu (uwierzytelnionych kodem SMS) obowiązuje wzór pełnomocnictwa do podpisania deklaracji w postaci papierowej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw – wzory

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw – wzory pełnomocnictwa szczególnego

Komunikat w sprawie składników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z licznymi sygnałami od krakowskich właścicieli nieruchomości Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. w Krakowie uprzejmie informuje.

Ponoszona przez właścicieli nieruchomości (w zabudowie jedno i wielorodzinnej) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa wyłącznie koszty funkcjonowania Gminnego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi:

1)    odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe.
2)    tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3)    obsługa administracyjna Systemu.

Opłata, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie może być naliczana i pobierana z tytułu innych czynności, niż odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z danej nieruchomości.

Wliczanie w opłatę przez zarządców części wspólnych nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, lub zarządy spółdzielni mieszkaniowych bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości (np. odśnieżania, odladzania.) lub utrzymania terenów zielonych nieruchomości (pielęgnacji zieleni) jest prawnie niedopuszczalne.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2019 roku

Deklaracja DJ z załącznikiem

Deklaracja DW z załącznikami

Deklaracja DM z załącznikiem

Deklaracja DB wraz załącznikiem

Deklaracja DL z załącznikiem

Deklaracja DR z załącznikiem

Od 1 stycznia 2018 r. w związku z uchwałą Nr LXXXVIII/2142/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać Prezydentowi Miasta Krakowa, działającemu za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków lub w innych punktach obsługi mieszkańców Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa tj. al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków, ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Korekty deklaracji oraz nowe deklaracje za lata 2014 – 2017 należy składać Prezydentowi Miasta Krakowa, działającemu za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa w wyżej wskazanych lokalizacjach – kontakt telefoniczny w sprawie deklaracji i opłat

Biuro Obsługi Klienta Wydziału Podatków i Opłat – 12 616 97 35, 12 616 97 42 i 12 616 97 39.

W myśl przepisów obowiązek składania deklaracji należy do każdego właściciela nieruchomości: właściciela domu jednorodzinnego, zarządu spółdzielni mieszkaniowej, zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela wydzielonego lokalu – tylko w przypadku braku zarządu. W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie Prezydent Miasta Krakowa będzie uprawniony do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XLVII/846/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Definicja nieruchomości

Rozumienie pojęcia „nieruchomości” – dla potrzeb określenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach na właścicieli nieruchomości (a w szczególności w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – przez zarząd spółdzielni lub osoby albo podmioty profesjonalne, które sprawują zarząd nieruchomością wspólną na mocy uchwały lub umowy).

czytaj dalej

Deklaracje do pobrania za lata 2014 – 2017

Wzory deklaracji za lata 2014 – 2017

DJ,DJ-A

DW, DW-A, DW-B

DB, DB-A, DB-B

DM, DM-A, DM-B

DL, DL-A

DR, DR-A

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków został przyjęty uchwałą NR LXIII/917/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r., zmieniony uchwałą NR XLVII/846/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r.

Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (do pobrania)

Tu znajdziesz wszystkie informacje o zmianach systemu gospodarowania odpadami.

Opinia prawna dotycząca definicji – nieruchomości mieszane

Od dnia 1 lipca 2013 r., zgodnie z przyjętą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina będzie miała obowiązek odbierania odpadów i pobierania opłat za ich odbiór. Zmiany dotyczą wszystkich mieszkańców Krakowa, w tym zarządców nieruchomości.

ZASADY SEGREGACJI

1 kwietnia w Krakowie zmieniają się zasady segregacji – odpady będziemy segregować na pięć różnych frakcji. Zmiany wynikają z obowiązku dostosowania gminnych przepisów do prawa krajowego i unijnego. Są podyktowane także potrzebą ujednolicenia zasad segregacji na terenie całego kraju.

Do tej pory to gminy ustalały zasady segregacji odpadów na swoim terenie, dlatego kolory pojemników i wytyczne dotyczące segregacji mogły się różnić w zależności od miejsca. Teraz, dzięki ujednoliceniu przepisów dla całego kraju, niezależnie od tego, gdzie będziemy przebywać, spotkamy takie same kolory pojemników i będziemy segregować według tych samych zasad.

W związku ze zmianą przepisów mieszkańcy zarówno domów jednorodzinnych jak i wielorodzinnych nie muszą składać żadnych dodatkowych deklaracji, ani wypełniać jakikolwiek formularzy. W domach wielorodzinnych o pojemniki zadbają administratorzy i zarządcy, a do domów jednorodzinnych przed 1 kwietnia dostarczymy odpowiednie kolory worków.

Jak segregować?

Nowe przepisy wprowadzają segregację odpadów na pięć różnych frakcji, którym przyporządkowano odpowiednie kolory pojemników, lub w domach jednorodzinnych – worków.

Na tworzywa sztuczne i metal są przeznaczone żółte pojemniki. Powinny tu trafiać opakowania wykonane z plastiku – po artykułach spożywczych, ale też kosmetykach (szamponach, płynach do kąpieli, płynach do prania, tubki po paście do zębów). Ważne, aby przed wyrzuceniem opróżnić je z zawartości. Do żółtego pojemnika wyrzucamy także opakowania ze styropianu, wielomateriałowe kartony po sokach i mleku – tzw. tetra packi oraz opakowania z aluminium i żelaza np. puszki po napojach, konserwach, drobny złom
żelazny.

Do niebieskich pojemników wyrzucamy papier – m.in. tekturę, kartony i pudełka, zeszyty, gazety, książki i papier do pakowania, papier biurowy. Ważne jest, aby papier trafiający do niebieskiego pojemnika był suchy i niezatłuszczony – tylko taki nadaje się do recyklingu.

Zielony pojemnik jest przeznaczony na szkło. Wyrzucamy do niego opakowania szklane – butelki i słoiki. Nie należy tu wrzucać szkła stołowego i ceramiki (np. kubków, filiżanek, szklanek), luster, szkła zbrojonego lub hartowanego.

Do brązowego pojemnika wyrzucamy odpady bio czyli resztki jedzenia, obierki z owoców i warzyw, ogryzki, skorupki z jajek oraz fusy z kawy i herbaty. Do tego pojemnika nie powinny trafiać resztki mięsa i kości. W domach jednorodzinnych mieszkańcy mogą segregować odpady bio również do pojemnika, ale jeśli tak wybiorą, to powinni taki pojemnik zakupić lub wydzierżawić. Jeśli tego nie zrobią, to otrzymają brązowe worki.

Natomiast na odpady zmieszane jest przeznaczony czarny pojemnik. Tu wyrzucamy wszystko, co nie nadaje się do recyklingu – zużyte chusteczki jednorazowe, ręczniki papierowe, pieluchy, zatłuszczony papier, rozbite szklanki i talerze, porcelanowe kubki. W domach jednorodzinnych do czerwca 2022 r. będzie można korzystać z dotychczas stosowanego pojemnika, ale powinna się na nim pojawić naklejka z informacją o tym, że jest przeznaczony na odpady zmieszane. Wzory naklejek do wydruku i inne materiały informacyjne można pobrać TUTAJ.

Odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem, który jest dostępny na tej stronie internetowej MPO Kraków

Dlaczego warto segregować?

Niemal wszystkie przedmioty, których używamy na co dzień, są wykonane z materiałów, które można ponownie wykorzystać, czyli z tworzyw sztucznych, szkła, papieru czy metalu. Odpowiednio posegregowane przestają być odpadami, a stają się wartościowym surowcem i mogą posłużyć do produkcji nowych artykułów – butelek, odzieży, ławek w parku czy gazet.

Wykorzystując je ponownie oszczędzamy energię i środowisko naturalne.

Programy dodatkowe nadal dostępne dla mieszkańców

Tak jak do tej pory będą funkcjonować programy odbioru odpadów zielonych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych i elektroodpadów. Mieszkańcy Krakowa mogą z nich korzystać bez dodatkowych opłat.

„Elektrobrygada na telefon” odbierze zepsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne – lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze, żelazka, tostery, czajniki, suszarki, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, laptopy, drukarki, telefony), sprzęt audiowizualny (telewizory, radia, sprzęt hi-fi), sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne (kosiarki, maszyny do szycia, wiertarki itp.), zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy z elementami elektronicznymi, a także baterie. Aby zamówić Elektrobrygadę wystarczy zadzwonić pod numer 801 084 084 i umówić termin odbioru.

„Krakowskie EKO – PUDEŁKA” to prosty sposób na trudne odpady. Do pudełek ustawionych przy czterech największych centrach handlowych w Krakowie: Galerii Krakowskiej, Serenadzie, Galerii Bronowice i M1 wyrzucimy żarówki, baterie, drobną elektronikę i płyty CD, a w specjalnych samochodach są zbierane także zużyte leki, strzykawki i ampułkostrzykawki.

W ramach programu „100 % korzyści” można zamówić odbiór tekstyliów – starych ubrań, butów, torebek, firan, ręczników i pościeli, także tych które już nie nadają się do użytku. Odbiór można zamówić pod numerem: 801 084 084.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym newsletterem – Kliknij tutaj

WP Post Tabs