Strefa zarządców

 

Nadprogramowe wielkie gabaryty

W związku z sygnałami o występujących przypadkach nadmiernego, czasowego nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych w zwartej zabudowie wielorodzinnej, uprzejmie informujemy o możliwości uruchomienia dodatkowego odbioru. Celem ustalenia zasadności reakcji, a także uzgodnienia kolejnego w danym  miesiącu terminu wywozu odpadów wielkogabarytowych należy dokonać telefonicznego zgłoszenia w w/w sprawie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ,jako zarządzający systemem gospodarki odpadami, w trosce o zapewnienie właściwego poziomu utrzymania czystości na terenie gminy, zapewni podjęcie niezbędnych działań.

 Przypomnijmy, odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odbywa się z raz w miesiącu, na podstawie pisemnych zgłoszeń złożonych najpóźniej w dniu poprzedzającym odbiór.Zgłoszenie potrzeby wyzbycia się odpadów wielkogabarytowych należy kierować drogą elektroniczną na adres uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod nr 12 64 62 393 – 395.

Harmonogram odbioru w zabudowie wielorodzinnej

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej

Zarządca wylicza stawkę opłaty odpadowej dla nieruchomości

Komunikat w sprawie akcji “Elektrobrygada na telefon”

Zarządcy nieruchomości mogą pobierać, w siedzibie MPO Kraków przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie, plakaty oraz ulotki dotyczące akcji “Elektrobrygada na telefon” i kolportować je na terenie swoich nieruchomości. “Elektrobrygada” to nowa usługa MPO Kraków, która umożliwia mieszkańcom bezpłatnego i bezpiecznego pozbycia się zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Pracownicy MPO przyjadą po niepotrzebny sprzęt, po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia na infolinię 801 084 084. Elektroodpady zostaną odebrane nieodpłatnie, w dogodnym dla mieszkańców terminie.

Pełnomocnictwa dla Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych

Pełnomocnictwa – pismo do zarządców V 2014 r _podpis (6)

Uprzejmie informujemy, że dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków do Zarządu MPO Sp. z o.o. w Krakowie w postaci papierowej oraz składanych poprzez stronę internetową Zarządcy Systemu (uwierzytelnionych kodem SMS) obowiązuje wzór pełnomocnictwa do podpisania deklaracji w postaci papierowej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw – wzory

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw – wzory pełnomocnictwa szczególnego

Komunikat w sprawie składników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z licznymi sygnałami od krakowskich właścicieli nieruchomości Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. w Krakowie uprzejmie informuje.

Ponoszona przez właścicieli nieruchomości (w zabudowie jedno i wielorodzinnej) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa wyłącznie koszty funkcjonowania Gminnego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi:

1)    odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe.
2)    tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3)    obsługa administracyjna Systemu.

Opłata, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie może być naliczana i pobierana z tytułu innych czynności, niż odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z danej nieruchomości.

Wliczanie w opłatę przez zarządców części wspólnych nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, lub zarządy spółdzielni mieszkaniowych bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości (np. odśnieżania, odladzania.) lub utrzymania terenów zielonych nieruchomości (pielęgnacji zieleni) jest prawnie niedopuszczalne.

Nowe deklaracje do pobrania i wydrukowania – obowiązujące od 1.01.2018 roku

DJ,DJ-A

DW, DW-A, DW-B

DB, DB-A, DB-B

DM, DM-A, DM-B

DL, DL-A

DR, DR-A

Od 1 stycznia 2018 r. w związku z uchwałą Nr LXXXVIII/2142/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać Prezydentowi Miasta Krakowa, działającemu za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków lub w innych punktach obsługi mieszkańców Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa tj. al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków, ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Korekty deklaracji oraz nowe deklaracje za lata 2014 – 2017 należy składać Prezydentowi Miasta Krakowa, działającemu za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa w wyżej wskazanych lokalizacjach – kontakt telefoniczny w sprawie deklaracji i opłat

Biuro Obsługi Klienta Wydziału Podatków i Opłat – 12 616 97 35, 12 616 97 42 i 12 616 97 39.

W myśl przepisów obowiązek składania deklaracji należy do każdego właściciela nieruchomości: właściciela domu jednorodzinnego, zarządu spółdzielni mieszkaniowej, zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela wydzielonego lokalu – tylko w przypadku braku zarządu. W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie Prezydent Miasta Krakowa będzie uprawniony do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XLVII/846/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Definicja nieruchomości

Rozumienie pojęcia „nieruchomości” – dla potrzeb określenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach na właścicieli nieruchomości (a w szczególności w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi – przez zarząd spółdzielni lub osoby albo podmioty profesjonalne, które sprawują zarząd nieruchomością wspólną na mocy uchwały lub umowy).

czytaj dalej

Deklaracje do pobrania za lata 2014 – 2017

Wzory deklaracji za lata 2014 – 2017

DJ,DJ-A

DW, DW-A, DW-B

DB, DB-A, DB-B

DM, DM-A, DM-B

DL, DL-A

DR, DR-A

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków został przyjęty uchwałą NR LXIII/917/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r., zmieniony uchwałą NR XLVII/846/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 czerwca 2016 r.

Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (do pobrania)

Tu znajdziesz wszystkie informacje o zmianach systemu gospodarowania odpadami.

Opinia prawna dotycząca definicji – nieruchomości mieszane

Od dnia 1 lipca 2013 r., zgodnie z przyjętą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina będzie miała obowiązek odbierania odpadów i pobierania opłat za ich odbiór. Zmiany dotyczą wszystkich mieszkańców Krakowa, w tym zarządców nieruchomości.

ZASADY SEGREGACJI

Pojemnik żółty:

papier: opakowania z papieru i tektury, gazety, książki, zeszyty, kartony i pudełka,

metal: opakowania z aluminium i żelaza np. puszki po napojach, konserwach, drobny złom
żelazny,

tworzywa sztuczne: opakowania z tworzyw sztucznych: np. butelka PET, opakowania
po jogurtach, kefirach, margarynach, folie i torebki, butelki po kosmetykach, środkach
czystości oraz nakrętki z tworzyw sztucznych,

opakowania wielomateriałowe: opakowania po sokach, mleku (tzw. tetra packi)

Pojemnik zielony:

szkło: butelki oraz słoiki

Pojemnik niebieski:

odpady nie nadające się do selektywnej zbiórki,

resztki organiczne, torebki z herbat, skorupki z jajek, przeterminowana/zepsuta żywność

tłuste papiery – z pieczenia, torebki foliowe z pieczenia

Częstotliwość odbiorów:

Należy stosować pojemniki o pojemności 1100 litrów (1,1 m3). Jeżeli obecnie używane pojemniki są innej pojemności, i nie ma warunków na wstawienie pojemnika o pojemności 1100 litrów (1,1 m3) można dalej używać obecnie stosowany pojemnik.

Odpady zebrane w sposób selektywny do żółtego pojemnika odbierane będą raz w tygodniu.

Odpady zebrane w sposób selektywny do zielonego pojemnika odbierane będą co najmniej dwa razy w miesiącu.

Odpady nienadające się do segregacji zebrane do pojemnika niebieskiego odbierane będą dwa razy w tygodniu.

W Krakowie funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w których mieszkańcy Krakowa mogą bezpłatnie oddać odpady nietypowe, niebezpieczne (w tym elektroodpady), a także posegregowane surowce wtórne:

 • Lamusownia– ul. Nowohucka 1, tel. 12 646 23 70, e-mail: lamusownia@mpo.krakow.pl, godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00, w soboty od 7:30 do 15:30.
 • Centrum Ekologiczne Barycz – ul. Krzemieniecka 40, tel. 12 278 30 81, 12 288 22 16, 12 288 22 17, e-mail: barycz@mpo.krakow.pl, godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 6:30 do 18:00, w soboty od 6:30 do 14:00.

W punktach tych można oddać miedzy innymi:

 • elektroodpady, np. akumulatory, baterie, świetlówki, zużyty sprzęt RTV i AGD,
 • gruz, styropian budowlany,
 • odpady wielkogabarytowe np. meble,
 • drewno impregnowane,
 • elementy metalowe,
 • szkło okienne,
 • opony (również z felgami),
 • gaśnice,
 • puszki po farbach i lakierach,
 • produkty ropopochodne,
 • odczynniki chemiczne,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • termometry,
 • tekstylia, np. odzież, pościel, dywany,
 • papier, tekturę, karton,
 • tworzywa sztuczne.

Bezpłatny odbiór elektroodpadów z domów i mieszkań zapewnia ELEKTROBRYGADA NA TELEFON

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, segregowanych, wielkogabarytowych oraz zielonych

Zapraszamy do zapoznania się z naszym newsletterem – Kliknij tutaj

WP Post Tabs