Kraków: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
Numer ogłoszenia: 221268 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. , ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6462202, faks 012 6462350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczani Sp. z o.o. w Krakowie, a w szczególności: - papier kserograficzny - segregatory - skoroszyty - koperty - materiały piśmiennicze itp. Miejsce realizacji zamówienia: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ, która zostanie przekazana Wykonawcą zaproszonym do składania ofert przetargowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.19.20.00-1, 30.19.70.00-6, 30.19.76.44-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

1. Zamawiający zaprosi do składania ofert przetargowych 5 (pięciu) wykonawców, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ust. 1 i ust. 2), spełnią warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1) oraz posiadają największe doświadczenie i otrzymają największą ilość punktów: Jeżeli: a) liczba Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert przetargowych wszystkich Wykonawców. b) liczba Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert przetargowych pięciu Wykonawców, którzy otrzymali największą ilość punktów w ramach kwalifikacji Wykonawców. 2. Ocena Wykonawców zostanie dokonana w następujący sposób: Za każde wykazane zamówienie porównywalne (zgodnie ze wzorem wykazu - załącznik 2 do wniosku) jako zrealizowane zamówienie porównywalne (ponad ilość określoną jako minimalny warunek uczestnictwa w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego - Załącznik 1 do wniosku) Wykonawca otrzyma 1 pkt. Przez zamówienie porównywalne Zamawiający rozumie zamówienie, którego przedmiotem była dostawa materiałów biurowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100) brutto wykonana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy na rzecz jednego Zamawiającego. Punktowane będą jedynie dostawy, które nie zostały wykazane jako dostawy potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Punkty zostaną przyznane tylko w oparciu o dokumenty załączone do wniosku. Zamawiający zastrzega, że do wykazu nr 2 (dotyczącego dostaw punktowanych) nie będzie stosował art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie uzupełnienia wykazu i dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych dostaw, oraz art. 25 ust. 2b ustawy bowiem dostawy tam wskazane służą jedynie do dokonania kwalifikacji wykonawców na listę Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętym opakowaniu, np. kopercie, na adres Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o., 31-580 Kraków, ul Nowohucka 1, Sekretariat Spółki, pokój numer 101 (I piętro), do godz. 10:30 do dnia 10 lipca 2014 roku. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 4. Wykonawca powinien umieścić wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zamkniętej kopercie lub opakowaniu, na którym należy podać następujące informacje: a)Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn. Sukcesywna dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie; b) Wykonawca: należy podać nazwę i adres. 5. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożone po terminie będą zwracane bez otwierania. Zaleca się złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z wykorzystaniem załączników do wniosku na formularzach, których wzór w wersji elektronicznej zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego (www.mpo.krakow.pl) od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Składane dokumenty winny być załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym : a) wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym oraz oświadczenie z art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i ust. 2 winny zostać złożone w formie oryginału. b) pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie 6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu( oraz załączniki do niego) winien być podpisany (podpis i imienna pieczątka lub czytelny podpis) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez upoważniona do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pomocnika. 7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie powinien zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących wniosek. 8. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazuje pisemnie lub faksem. 9. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie: a) terminu realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Przewidujemy możliwość zmiany terminu realizacji w sytuacji, gdyby zamawiający nie złożył wykonawcy w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy zapotrzebowania na produkty w ilościach wyspecyfikowanych w zał. nr 1 do SIWZ, bądź nie wykorzystał asortymentu do kwoty podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wówczas termin realizacji zamówienia ulegnie zmianie aż do wyczerpania ilości produktów wskazanych w SIWZ bądź do wyczerpania kwoty podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty pod warunkiem iż Wykonawca wyrazi zgodę na realizację dostaw na zasadach i według cen określonych w zawartej umowie nie dłużej jednak niż do upływu 2 lat od dnia zawarcia umowy. W przypadku gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na zmianę terminu realizacji umowy ulegnie ona rozwiązaniu a Zamawiający zostanie zwolniony z obowiązku realizacji niewykorzystanej części zamówienia bez przysługiwania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; b) zmiany stawki podatku VAT (na inną niż ta która obowiązywała w dniu otwarcia ofert); c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie realizacji umowy towarów jednego typu kosztem zmniejszenia ilości zamawianych towarów innych typów za ceny jednostkowe podane w formularzu oferty stanowiącym załączniki 6 SIWZ, przy czym łączna wartość zamówionego asortymentu nie przekroczy ceny oferty Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana tym wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2014 godzina 10:30, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, Sekretariat Spółki - pokój 101.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie