Kraków: Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 200 szt. fabrycznie nowych betonowych koszy ulicznych wraz z wkładami dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
Numer ogłoszenia: 343664 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. , ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6462202, faks 012 6462350.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 200 szt. fabrycznie nowych betonowych koszy ulicznych wraz z wkładami dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 200 sztuk fabrycznie nowych betonowych koszy ulicznych wraz z wkładami o pojemności 70 litrów z blachy ocynkowanej. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w 2 etapach: - Etap I - 100 szt. koszy wraz z wkładami; - Etap II - 100 szt. koszy wraz z wkładami. Termin dostarczenia pierwszej partii zamówienia nastąpi do 14 dni od daty podpisania umowy. O terminie dostarczenia kolejnej partii (Etap II) Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem. Dostawa drugiej partii nastąpi nie później niż do dnia 15 grudnia 2014 r. Minimalny wymagany okres gwarancji na betonowe kosze uliczne wraz z wkładami o pojemności 70 litrów- min. 24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto do oferty należy dołączyć: a) wypełniony formularz oferty - zał. nr 5 do SIWZ; b) wypełniony formularz kalkulacji ceny oferty - zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpo.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. , ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, pokój 13..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2014 godzina 10:30, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. , ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, Sekretariat Spółki, pokój numer 101 (I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie